Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • PRI NEDOSTATOČNEJ IMUNITE IDE O ČAS

    25. 04. 2019 | KORZO café & restaurant Hviezdoslavovo námestie 3, 811 02 Bratislava

Prednášajúci

         prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
* 1980

pediater, klinický imunológ a alergológ
Centrum pre očkovanie rizikových detí a dorastu, Univerzitná nemocnica Martin
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM, Martin
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, UNM, Martin

Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v roku 2004 na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po skončení školy nastúpil ako sekundárny lekár na Kliniku detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine, kde pôsobí dodnes (t.č. ako profesor pediatrie). Od roku 2005 pôsobil ako stážista a ašpirant pod vedením prof. Roberta Ronchettiho a prof. Marie Pie Villy na Univerzite La Sapienza v Ríme v Taliansku, kde v roku 2010 obhájil doktorát v odbore pediatrických vied. V roku 2007 obhájil doktorát v odbore pediatria pod vedením prof. Petra Bánovčina na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2009 atestoval v odbore pediatria v Bratislave a úspešne ukončil štúdium v odbore Master of Business Administration v Prahe a v roku 2015 Master of Health Administration (Bratislava, Scranton). V roku 2010 zatestoval v odbore klinická imunológia a alergológia v Prahe. V roku 2011 ukončil habilitačné konanie v odbore pediatria. V roku 2012 získal spôsobilosť v odbore dorastové lekárstvo. Následne v roku 2014 atestoval v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia a v 2018 v odbore zdravotnícky manažment a financovanie. V roku 2018 úspešne ukončil vymenúvacie konanie v odbore pediatria na Univerzite Komenského v Bratislave a v 2019 bol vymenovaný prezidentom SR za vysokoškolského profesora v odbore pediatria.
Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých a odborných prác v domácich a zahraničných recenzovaných periodikách a zborníkoch ako aj autorom a spoluautorom viacerých domácich aj zahraničných monografií. Aktívne prednáša na domácich aj zahraničných odborných podujatiach. Je členom viacerých domácich aj medzinárodných
odborných spoločností. Taktiež je členom redakčnej rady viacerých časopisov: Pediatria (Bratislava), Alergie, Klinická imunológia a alergológia, Frontiers in Pediatrics, Advances in Dermatology and Allergology a Journal of General Practice.
Medzi dominantné oblasti jeho vedeckého záujmu patrí problematika vrodených a získaných porúch imunity, modulovania imunitného systému, očkovania rizikových skupín, autoinflamačných ochorení, hereditárneho angioedému ako aj ťažkých alergických chorôb či mechanizmov imunitnej tolerancie.


                                                      

doc.MUDr. Peter Čižnár, CSc 
 *1965

Pracuje na Detskej klinike Lekárskej fakulty UK v Bratislave
ako docent Pediatrie

Pracoviskom je Národný ústav detských chorôb v Bratislave, Limbová 1
Špecializácia Pediatria a Klinická imunológia, alergológia
Zameranie vrodené a získané poruchy imunity
Vedúci Diagnostického a výskumného centra pre primárne imunodeficiencie
medzinárodnej nadácie Jeffrey Modela, pri Detskej klinike Národného ústavu detských chorôb v Bratislave od 2010 roku

Člen Európskej spoločnosti pre imunodeficiencie
Člen Európskej akadémie alergie a klinickej imunológie
Člen Európskej respirologickej spoločnosti
Čestný člen Českej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie
Člen odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti
- Pediatrickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre alergológiu a klinickú imunológiu

Klinická práca v odbore od roku 1998                                                                                           
 ;lkkl;k

JUDr. Katarína Fedorová, PhD.

Absolvovala magisterské štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.
Vedie Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou. Pacientom pomáha v oblasti sociálneho zabezpečenia (invalidita, ťažké zdravotné postihnutie, hmotná núdza) v rámci bezplatných poradní pre pacientov s onkologickými ochoreniami (www.sopo.sk), hematoonkologickými ochoreniami (www.hematologickypacient.sk) a poruchami imunity (www.imunodeficit.sk). Spolupracuje s Ligou proti rakovine (www.lpr.sk) a Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením (www.hlasrodin.sk).
Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity vyučuje predmety Medicínske právo, Klinika práva sociálneho zabezpečenia a Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím.
Pôsobí ako lektorka vzdelávacích seminárov z oblasti medicínskeho práva pre lekárov rôznych špecializácií.
Je autorkou kníh Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím a Pacient v práve.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

monika@rocca.agency
Monika Culinková <br>0904 700 222

back to top