Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XII. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

    23.-25.9.2021 | Grandhotel Tatranská Lomnica
Program


OSOBNÁ SLOBODA A ZDRAVIE VEREJNOSTI 20´
prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka, TrenčínAKÝM MECHANIZMOM FUNGUJÚ NOVÉ VAKCÍNY 10´
Košturiak R.
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, NitraPŘEHLED ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI COVID-19 VAKCÍN U DĚTÍ A DOSPĚLÝCH 10´
Chlíbek R.
Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec KrálovéNEŽIADUCE ÚČINKY V SÚVISLOSTI S OČKOVANÍM NA PREVENCIU COVID-19 10´
Mihálová L., Gočová M., Fundárková S.
Oddelenie farmakovigilancie ŠÚKLFARMAKOVIGILANCIA V PRAXI - VAKCÍNY NA PREVENCIU COVID-19 10´
Gočová M., Mihálová L., Fundárková S.
Oddelenie farmakovigilancie ŠÚKLANALÝZA ZAOČKOVANOSTI PROTI COVID-19 V SR 10´
Krištúfková Z.1
1 Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Inštitút zdravotných analýzPROOČKOVANOST PROTI COVID-19 V ČESKÉ REPUBLICE 10´
Smetana J.1, Polcarová P.2, Šnajdárek P.2, Fajfrová J.2
1 Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové
2 Ministerstvo obrany, Česká republikaOVPLYVŇOVANIE ŠÍRENIA COVID-19 V ZARIADENIACH SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI OČKOVANÍM 10´
Štefkovičová M.1,2, Hudečková H.3, Krištúfková Z.4, Bronišová Z.2
1 Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne,
2 RÚVZ v Trenčíne,
3 Ústav verejného zdravotníctva,
4 Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita BratislavaKOMUNIKACE RIZIKA V PRŮBĚHU PANDEMIE COVID-19 NA ÚROVNI REGIONU 10´
Prattingerová J.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v LiberciKLIEŠŤOVÁ ENCEFALITÍDA: KOMPLIKÁCIE PRIEBEHU A PREVENCIA 10´
Šimeková K.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UN MartinPRAVDEPODNÝ PRENOS VÍRUSU KLIEŠŤOVEJ ENCEFALITÍDY MATERSKÝM MLIEKOM U DOJČAŤA 10´
Kerlik J., Avdičová M.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej BystriciOČKOVANIE PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ 20´
Urbančíková I.
Centrum pre očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania,
Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika, Detská fakultná nemocnica, KošiceOČKOVANIE RIZIKOVÝCH DETÍ 20´
Jeseňák M.
Klinika detí a dorastu, Klinika pneumológie a ftizeológie, Oddelenie klinickejNOVINKY V OČKOVÁNÍ V ČR 10´
Chlíbek R.
Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec KrálovéOČKOVANIE A ŽENA VO FERTILNOM VEKU 10´
Krištúfková A.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a Univerzitná nemocnica BratislavaPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST OČKUJÍCIHO LÉKAŘE A PRÁVNÍ ZÁVAZNOST DOPORUČENÍ ODBORNÉ VAKCINOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 10´
Janouch J.
Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec KrálovéKOMPLIKOVANÝ PRIEBEH HANTAVÍRUSOVEJ INFEKCIE 10´
Lauková D.1, Piesecká Ľ.2 , Burdová J.2, Galková K.3, Minárik P.4
1 Pneumoftizeologická ambulancia Internej kliniky, Fakultná nemocnica Nitra
2 Infekčná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
3 Klinika anesteziologickej a intenzívnej medicíny, Fakultná nemocnica Nitra
4 Interná klinika, Fakultná nemocnica NitraINVAZIVNÍ MENINGOKOKOVÉ ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE – EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE A VAKCINAČNÍ STRATEGIE 10´
Křížová P.
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, PrahaVAKCINÁCIA PROTI PNEUMOKOKOM POČAS COVID-19 JE STÁLE AKTUÁLNA 10´
Laššán Š.
Klinika pneumológie ftizeológie a funkčnej diagnostiky, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, BratislavaCOVID-19 NA SLOVENSKU Z POHĽADU PATOLOGICKÉHO ANATÓMA 10´
Palkovič M.
Sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, BratislavaANALÝZY PACIENTOV HOSPITALIZOVANÝCH S DG. COVID-19 10´
Mišík M., Červený J., Šufliarsky K.
Inštitút zdravotných analýz, Ministerstvo zdravotníctva SRCOVID-19 V ČESKÉ REPUBLICE: PRAVDĚPODOBNÝ PŘENOS KORONAVIRU SARS-COV-2 10´
Tuček M.1, Slámová A.1, Schejbalová M.1, Žofka J.2
1 Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova,
Praha, Česká republika
2 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, PrahaKVANTITATÍVNE HODNOTENIE ŠPECIFICKEJ PROTILÁTKOVEJ ODPOVEDE PO OCHORENÍ COVID-19
V BRATISLAVSKOM A TRNAVSKOM KRAJI 10´
Bražinová A.1,2, Fulová M. 1, Kotrbancová M. 1, Perželová J. 1, Nováková D. 1
1Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v BratislaveCOVID-19 A JEHO PREVENCIA U ZAMESTNANCOV NEMOCNICE RUŽINOV BRATISLAVA 10´
Kološová A., Adamišin M., Matejovová A.
Nemocnica Ružinov, Univerzitná nemocnica BratislavaOČKOVANIE DETÍ PROTI COVID-19 V AMBULANCII PEDIATRA 10´
Prokopová E.
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - PRO BABY, s.r.o.COVID-19 VO FN NITRA 10´
Piesecká Ľ.1, Lauková D.2, Dubaj M.3, Burdová-Andrašovičová J.1
1 Infekčná klinika FSVaZ pri UKF v Nitre, Infekčná klinika FN Nitra,
2Pneumologická a ftizeologická ambulancia Internej kliniky FSVaZ pri UKF v Nitre, Interná klinika FN Nitra,
3 riaditeľ FN NitraKAPACITY EPIDEMIOLÓGIE A ICH NAPLNENIE, ÚVAHA 10´
Príkazský V., Petráková A.
Ministerstvo zdravotníctva ČR, Palackého Univerzita Olomouc, Česká republikaAKÚTNE RESPIRAČNÉ ZLYHANIE A ARDS U NEOČKOVANÉHO DIEŤAŤA S PERTUSSIS
Pisarčíková M.1 , Urbančíková I.2
1Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny, Detská fakultná nemocnica Košice,
2Detské infekčné oddelenie, Detská fakultná nemocnica KošiceKOMPLIKOVANÝ PRIEBEH VARICELLY V DOSPELOSTI
Koščálová A.1 , Prokopová E.2
1Klinika infektológie a geografickej medicíny Lekárska fakulta UK, SZU a UNB Bratislava, 2ProBaby s.r.o. BratislavaZÁVAŽNÝ PRIEBEH HEPATITÍDY B
Petroušová L. Klinika infekčního lékařství, Fakultní nemocnice, Ostrava, ČR
PROFYLAXIA BESNOTY - SKÚSENOSTI Z INFEKTOLOGICKEJ AMBULANCIE 
Hudáčková D., Kissová G., Urbančíková I. Detské infekčné oddelenie, Detská fakultná nemocnica, Košice

Zobraziť prednášky môžu len oprávnení používatelia s prístupovým kódom.

V prípade, že ste oprávnený na vstup do sekcie ale neviete prístupový kód, prosím kontaktujte nás.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top