Podujatie 49. slovenský a český Cerebrovaskulárny kongres je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 49. slovenský a český Cerebrovaskulárny kongres

    22. – 24. 9. 2021 | GRAND HOTEL BELLEVUE Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry-Starý Smokovec

PROGRAM

Streda 22.9.2021

14:50 - 15:00 Otvorenie kongresu

15:00 - 16:30 Starostlivosť o pacientov s CMP v SR a ČR
Predsedníctvo:
doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

doc. MUDr. Aleš Tomek, PhD., FESO

Organizácia a výsledky starostlivosti o CMP v SR 20‘
V. Nosáľ (Martin)
Organizace a výsledky péče o CMP v ČR 20‘
A. Tomek (Praha)
Regionální rozdíly v péči o CMP 20‘
M. Šrámek (Praha)
Novinky v triáži pacientů s CMP v ČR 20‘
M. Kovář (Praha)
Diskusia 20‘

16:40 - 17:00 Prestávka

17:00 – 18:30 Akútne CMP
Predsedníctvo:
MUDr. Georgi Krastev, PhD.

MUDr. Miroslav Mako

Význam multimodálního CT vyšetření v diagnostice akutní ischemické CMP 20‘
M. Bar (Ostrava)
Mechanická trombektómia LVO s alebo bez trombolýzy? 20‘
G. Krastev, M. Mako, J. Haring (Trnava)
Liečba ischemickej cievnej mozgovej príhody s nejasným časom vzniku 20‘
S. Jakubíček, S. Krebs, A. Posekany (Brno, Viedeň)
Faktory ovplyvňujúce výsledný stav pacientov po úspešnej rekanalizácii oklúzie veľkej tepny 20‘
M. Mako, G. Krastev, J. Haring (Trnava)
Diskusia 10‘

19:00 Večera

Štvrtok 23.9.2021


9:00 - 10:30 Lakunárne infarkty, CMP a kognitívne poruchy
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD., FESO, FEAN

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

Lakunárne infarkty a cerebrálna mikroangiopatia 20‘
E. Kurča (Martin)
Rizikové faktory kognitívneho deficitu u pacientov po cievnej mozgovej príhode 20‘
Z. Gdovinová (Košice)
Cievna mozgová príhoda a kognitívne poruchy 20‘
D. Koreň, Z. Gdovinová, M. Slavkovská (Košice)
Kognitívna rehabilitácia u pacientov po cievnej mozgovej príhode 20‘
M. Slavkovská (Košice)
Diskusia 20‘

10:40 – 11:00 Prestávka

11:00 – 12:30 Sympózium podporené spoločnosťou
Boehringer Ingelheim
Predsedníctvo: doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

Ako Slovensko napĺňa akčný plán ESO 2018 – 2030
Z. Gdovinová (Košice)
Aktuálna medicína dôkazov v diagnostike a liečbe CMP vo svetle odporúčaní ESO 2021
D. Viszlayová, M. Kováčik (Nové Zámky, Liptovský Mikuláš)
Cerebrálna venózna trombóza - možnosti diagnostiky a terapie
J. Haring, M. Mako, J. Haršány (Trnava)

12:30 - 14:00 Obed

14:00 - 15:00 Sympózium podporené spoločnosťou Pfizer
Predsedníctvo: prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD., FESO, FEAN

Možnosti akútneho zrušenia účinku NOAK v Slovenskej republike v roku 2021
M. Sedmina (Banská Bystrica)
Sekundárna prevencia CMP po mozgovom krvácaní
Z. Gdovinová (Košice)

15:00 - 15:30 Prestávka

15:30 - 17:00 Sekundárna prevencia CMP
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Daniel Šaňák, PhD., FESO

MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.

Management PFO s kryptogenní ischemickou CMP: Aktuální odborná doporučení 20‘
D. Šaňák (Olomouc)
Extrakardiálny skrat ako príčina CMP 15‘
M. Chovancová, B. Petrovičová, M. Krivošík (Bratislava)
Hypolipidemická liečba u pacientov s cievnou mozgovou príhodou 20‘
A. Petrovičová (Nitra)
Socioekonomický status a životní styl u mladých pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou: možný vztah k zotavení a recidivě iktu 20‘
D. Šaňák, D. Franc, P. Divišová (Olomouc)
Diskusia 15‘

17:00 - 17:15 Prestávka

17:15 - 18:00 Komentovaná posterová sekcia
Predsedníctvo:
doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

doc. MUDr. Aleš Tomek, PhD., FESO

Rehabilitace chůze u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou: Pilotní výsledky studie GAITFAST
D. Šaňák, B. Kolářová, P. Kolář (Olomouc)
Moderná mikrochirurgická liečba mozgových aneuryziem
J. Kozák (Bratislava)
Zriedkavé príčiny mozgového infarktu – Marfanov syndróm
A. Tóthová, O. Bilec, S. Szabó (Nové Zámky)
Uzáver veľkej mozgovej tepny bez prítomnosti ischémie na magnetickej rezonancii. Fikcia či realita?
O. Bilec, S. Szabó, D. Pospíšil (Nové Zámky)

19:30 Diskusná včera


Piatok 24.9.2021


9:00 - 10:30 Varia
Predsedníctvo:
MUDr. Jozef Haring

MUDr. Ján Kothaj

Subarachnoidálne krvácanie bez zdroja na vstupnej CT angiografii 15‘
J. Kothaj, P. Jankovič, D. Kanát (Banská Bystrica)
Subarachnoidálne krvácanie bez zdroja na vstupnej CT angiografii - súbor pacientov 15‘
P. Jankovič, J. Kothaj, D. Kanát (Banská Bystrica)
Akútny versus odložený karotický stenting symptomatickej stenózy extrakraniálneho úseku vnútornej karotickej tepny 15‘
J. Haring, M. Mako, J. Haršány (Trnava)
Škála na posouzení dopadu cévní mozkové příhody (Stroke Impact Scale 3.0) – pilotní validační studie české verze 15‘
E. Gurková, D. Šaňák, L. Šáteková (Olomouc)
Laboratórne prediktory liečebného výsledku u pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou podstupujúcich endovaskulárnu liečbu 15‘
K. Pinčáková, G. Krastev, L. Pažitková (Trnava)
Diskusia 15‘

10:30 - 11:00 Prestávka

11:00 - 12:30 TIA, CMP a COVID-19
Predsedníctvo:
MUDr. Daša Viszlayová, PhD.

MUDr. Jozef Haring

Diagnostika a terapie tranzitorní ischemické ataky – doporučení ESO 2021 20‘
R. Herzig (Hradec Králové)
Akútny mozgový infarkt a COVID-19. Druhá vlna pandémie v primárnom iktovom centre 15‘
D. Viszlayová, A. Tóthová (Nové Zámky)
COVID-19 a výsledný stav pacientov po endovaskulárnej liečbe pre ischemickú ACMP 15‘
J. Haring, M. Mako, J. Haršány (Trnava)
Internukleárna oftalmoplégia ako izolovaný objektívny príznak infratentoriálnej ischemickej cievnej mozgovej príhody 15‘
V. Vargová, A. Petrovičová, G. Hajaš (Nitra)
Diskusia 25‘

12:30 Ukončenie konferencie

12:45 Obed

Generálny partner podujatia

Hlavný partner

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

melisova@amedi.sk
0948 059 239

back to top