Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXIII. VAKCINAČNÝ DEŇ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

    28. 09. 2017 | Hotel Slovakia Antona Bernoláka 3231/2A, 01 001 Žilina

Program

Program
12:30 – 13:30 Registrácia
13:30 – 13:40 Otvorenie XXIII. Vakcinačného dňa SR | Hudečková H.
13:40 – 16:40 Kontrola a monitoring ochorení preventabilných očkovaním
1. Kontrola incidencie a zaočkovanosti proti osýpkam na Slovensku. 0:30
Hudečková H., Mečochová A., Švihrová V. | ÚVZ JLF Martin, UK Bratislava, ÚVZ SR Bratislava
2. Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Moravsko-slezkom kraji, ČR, 2017. 0:30
Šebáková H., Martinková I. | KHS Ostrava
3. Akčný plán osýpok a jeho realizácia v praxi. 0:30
Štefkovičová M., Mečochová A., Mikas J. | RÚVZ Trenčín, TNU AD Trenčín, ÚVZ SR Bratislava
4. Náklady na liečbu osýpok. 0:30
Švihrová V., Hudečková H. | ÚVZ JLF Martin, UK Bratislava
5. MMR vakcína - história a súčasnosť. 0:30
Šimurka P. | Klinika pediatrie a neonatológie FN a TNU AD Trenčín
6. Aká je epidemiologická situácia vo výskyte ružienky a mumpsu na Slovensku? 0:30
Avdičová M., Krištúfková Z. | RÚVZ Banská Bystrica, FVZ SZU Bratislava
16:40 – 17:00 Prestávka
7. Panelová diskusia 1:00
Ukončenie XXIII. Vakcinačného dňa SR

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top