Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXV. ČERVENKOVE DNI
    PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY

    26. - 28. 10. 2020 | Hotel Stupka Tále, 977 01 Horná Lehota-Tále

Dôležité informácie

Formy prezentácie: prednášky, postery, (trvanie prednášok 10 min. s výnimkou vyžiadaných)
Technické vybavenie: multimediálna projekcia
Začiatok: 26. 10. 2020
Registrácia: od 10:00 hod.

Konferenčný poplatok:
Členovia Sevs Nečlenovia
do 20. 9. 2020 15 € 30 €
po 21. 9. 2020 30 € 60 €

Prvý autor prezentácie (prednáška, poster) je oslobodený od platenia konferenčného poplatku.
Zvýhodnené poplatky platia pri úhrade prevodom po dodržaní stanovených termínov.

Iné poplatky:
Obed 
26. 10. 2020
Večera
26. 10. 2020
Obed 
27. 10. 2020
Večera
27. 10. 2020
Obed
28. 10. 2020
8 € 15 € 8 € 15 € 8 €

Spôsob platby
• prevodom na účet
• v hotovosti pri registrácii

majiteľ účtu:
A-medi management, s.r.o.

Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 261020
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

* V poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie
platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu.
* V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme, ako
variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka
na účely identifikácie platiteľa.

Abstrakty
*
Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe
(e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5,
dĺžka max. 1 strana A4.
* Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru.
* Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
* Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.
Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:
* Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho
autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
* Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.
Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:
* Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho
autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
* Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top