Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • JUBILEJNÁ 50. SPOLOČNÁ KONFERENCIA GYNEKOLÓGIE DETÍ A DOSPIEVAJÚCICH

    26. - 28. 4. 2018 | Crowne Plaza Hodžovo námestie 568/2, 816 25 Bratislava

Dôležité informácie

REGISTRAČNÝ POPLATOK
Registračný poplatok lekári
do 28.2.2018 od 1.3.2018
Členovia sekcie a spoločnosti DG 35 € 45 €
Členovia SGPS, ČGPS, pediatri SR a ČR 40 € 50 €
Nečlenovia 50 € 60 €
Zdravotné sestry / študenti 20 € 25 €

*Zvýhodnené poplatky platia pri úhrade prevodom pri dodržaní stanovených termínov.


INÉ POPLATKY
Obed 27. 4. 2018 – 15 €
Večera 27. 4. 2018 – 30 €
Obed 28. 4. 2018 – 15 €

SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÉHO POPLATKU
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 15. 4. 2018)
• v hotovosti pri registrácii
majiteľ účtu: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Banka: Tatrabanka, a.s.
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK 48 1100 0000 0026 6345 5128
Variabilný symbol: 260418
Poznámka: meno a priezvisko účastníka.

V poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.
Účasť je možné zrušiť v termíne do 28. 2. 2018. Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

SPÔSOB PLATBY ZA STRAVU
majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCR SKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 260418
Poznámka: meno a priezvisko účastník

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania s pridelením kreditov CME

ZASIELANIE PRIHLÁŠOK
Aktívna účasť
Zasielanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 15. 3. 2018
Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky a abstraktu na www.amedi.sk.
Prípadne mailom na kongresový sekretariát – Mgr. Klára Steiningerová
e-mail: steiningerova@amedi.sk

ŠTRUKTÚRA ABSTRAKTU
Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena), pracovisko, členený text (cieľ, súbor a metodika, výsledky, závery).
Meno prednášajúceho autora podčiarknite. Akceptovaný je len štrukturovaný abstrakt odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4.). Abstrakty, ktoré nebudú spĺňať tieto požiadavky nebudú akceptované.

INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Prvý autor prezentácie je oslobodený od platenia konferenčného poplatku.

HLAVNÝ PARTNER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top