Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXIV. VÝROČNÝ KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

    18. 10. - 20. 10. 2018 | EXPO CENTER K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín

Dôležité informácie

ZASIELANIE PRIHLÁŠOK
Aktívna účasť
Zasielanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 31. 8. 2018.
Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky a abstraktu na www.amedi.sk,
prípadne mailom na kongresový sekretariát – Mgr. Klára Steiningerová
e-mail: steiningerova@amedi.sk
V odbornom programe plánujeme zaradiť samostatné bloky pre KAZUISTIKY a VIDEOPREZENTÁCIE.

POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH
Prednáška – dĺžka trvania: 7 minút, kazuistika: 7 minút, videoprezentácia: 10 minút


ŠTRUKTÚRA ABSTRAKTU
Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena), pracovisko, členený text (cieľ, súbor a metodika, výsledky, závery).
Meno prednášajúceho autora podčiarknite. Akceptovaný je len štrukturovaný abstrakt odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4.). Abstrakty, ktoré nebudú spĺňať tieto požiadavky nebudú akceptované.
Každý účastník dostane výtlačok príspevkov z kongresu.

Generálny partner

Hlavný partner

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top