Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • MEDZINÁRODNÝ NEONATOLOGICKÝ KONGRES

    12.-13.11.2015 | Hotel TATRA**** Nám. 1 mája 5
    811 06 Bratislava

PROGRAM

ŠTVRTOK 12.11.2015

8:15 – 9:00 Slávnostné otvorenie
História starostlivosti o nedonosené deti v Bratislave
Chovancová D., Bratislava

9:00 – 9:50 Blok I. SPOLOČNÉ PREDNÁŠKY
Predsedníctvo: doc. MUDr. M. Korbeľ CSc., prof. MUDr. R. Plavka CSc., prof.
MUDr. M. Zibolen CSc.
1. Vývoj perinatológie na Slovensku
Korbeľ M., Bratislava
2. Můžeme snižovat výskyt intraventrikulárního krvácení u nezralých
novorozenců?
Plavka R., Praha

Diskusia

9:50 – 10:00 Coffee break

10:00 – 12:30 Blok II. SPOLOČNÉ PREDNÁŠKY
Predsedníctvo: PhDr. K. Maloň Friedlová, doc. MUDr. P. Zoban CSc.

1. The beginning of human existence and the foundation of man during
prenatal-, peri- and immediate postnatal period
Simbruner G., Viedeň
2. Stabilization of extremely premature infants
Berger A., Viedeň
3. Prognóza extrémně nezralých novorozenců
Zoban P., Praha
4. Bazální stimulace v neonatologické ošetřovatelské péči
Maloň Friedlová, K., Frídek Místek
5. Podpora emocionální vazby mezi dítĕtem a rodičmi na novorozeneckém
oddĕlení v Olomouci
Kantor L., Olomouc

Diskusia

12:30 – 14:00 OBED

14:00 – 16:30 BLOK III. MEDICÍNSKA SEKCIA
Predsedníctvo: doc. MUDr. D. Chovancová CSc., MUDr. Z. Prepjaková

1. Epigenetika v neonatológii a pediatrii (seu epigenom)
Mourek J., Praha
2. Retinopatia prematúrnych detí
Prepiaková Z., Bratislava
3. Špecifi cké problémy nedonošených detí v ambulanci dĕtského oftalmologa
Zobanová A., Praha
4. Ultrazvuk mozgu a prognóza nedonosených detí
Chovancová D., Bratislava
5. Skríning sluchu u novorodencov na Slovensku a čo ďalej?
Pavlovčinová G., Kabátová Z., Profant M., Bratislava

15:30 – 16:30 POSTER WALK
Koordinátor: I. Hartmannová

P1. Listerióza u novorodenca
Bojová A., Kasperová E., Nikolinyová J., Banská Bystrica
P2. Herpetická infekcia
Lubušká M., Mošková M., Bíliková N., Nikolinyová J., Banská Bystrica
P3. Biologická liečba u gravidnej – riziká pre dieťa
Gašpareková K., Hartmannová I., Dolníková D., Bratislava
P4. Novorodenec na hranici viability
Žilinek A., Chovancová D., Divinec Ľ., Polakovičová Z., Bratislava
P5. Perinatologické centrum Petržalka dnes
Švarcová H., Pejhovská Ľ., Garafová A., Bratislava
P6. Optimalizácia výživy novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou
pomocou monitoringu makronutrientov v materskom mlieku
Letenayová I., Vicianová K., Dolníková D., Brucknerová I., Bratislava
P7. Aká je koncentrácia vitamínu D u novorodencov s nízkou pôrodnou
hmotnosťou v prvých dvoch týždňoch života
Straková G., Dolníková D., Brucknerová I., Bratislava
P8. Kvalita starostlivosti o novorodenca z pohľadu matiek
Kmeťová L., Kantárová M., Dibalová A., Martin
P9. Novorodenec s primárnou ciliárnou diskinézou
Marušiaková l., Durdík P., Bacmaniaková I., Koniar D.,
Jošková M., Bánovčin P., Martin

14:00 – 14:50 BLOK III. SESTERSKÁ SEKCIA
Predsedníctvo: PhDr. V. Baňasová, PhD., PhDr. J. Fendrychová, PhD.

1. Starostlivosť o matku a dieťa až po súčasnosť
Baňasová V., Peřinová N., Prešov
2. Proces adaptace klinického doporučeného postupu v odsávaní
novorozenců a kojenců
Fendrychová J., Brno
3. Adaptácia novorodenca po pôrode
Antalovová A., Mendrejová V., Banská Bystrica
4. Kompetencie pôrodnej asistentky pri pôrodoch v nemocnici
Nererová A., Bratislava

Diskusia

14,50 – 15,00 Coffee break

15:00 – 16:30 BLOK IV. SESTERSKÁ SEKCIA
Predsedníctvo: PhDr. G. Magyarová PhD., PaedDr. A. Fabiánová

1. Čo prináša kontinuálne monitorovanie CO2?
Magyarová G., Záčeková V., Vachová M., Nové Zámky
2. Raná logopedická terapia predverbálnych schopností
Fábianová A., Piešťany
3. Něžná péče na JIRPN ve FN Brno
Haničáková E., Stejskalová A., Brno
4. NEOBED – komfort pro extrémne nezralé a nemocné novorozence
Řežábková E., Praha
5. Vnímanie a prejavy bolesti u novorodencov
Chromčíková K., Škrabalová M., Figurová J., Martin
6. Život v kufříku
Chmelařová M., Praha
7. Komunikácia s matkami po pôrode
Balogáčová L., Orthová J., Bratislava

Diskusia

19:00 Galavečer spojený s odovzdávaním ocenenia Purpurové srdce,
pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
19:00 Divadelné predstavenie
Pokrvní bratia, Divadlo Nová scéna

PIATOK 13.11.2015

8:30 – 10:30 Blok I. SPOLOČNÉ PREDNÁŠKY
Predsedníctvo: Prof. MUDr. F. Bauer CSc., doc. MUDr. M. Kuchta CSc., mim. prof.

1. Výživa novorodencov na NICU
Zibolen M., Maťašová K, Časnocha Lúčanová L., Martin
2. Stafylokokové kožné infekcie ako epidemiologický problém
novorodeneckých oddelení
Bauer F., Kovácsová M., Demová K., Nové Zámky
3. SIDS – situácia na Slovensku a možnosti prevencie
Kuchta M., Ďurošková Z., Jura J., Košice
4. Psychomotorický vývin ako prediktor jesť a piť
Bunová B., Skalica
5. Právne aspekty v zdravotnej starostlivosti o novorodenca
Humeník I., Košice

Diskusia

10:30 – 10:45 Coffee break

10:45 – 12:15 BLOK II. SPOLOČNÉ PREDNÁŠKY
Predsedníctvo: doc. MUDr. K. Maťašová PhD., Mgr. Ľ. Kaiserová

1. Standards of Care for Newborn Health – A patient perspective
Mader S., EFCNI, Mníchov
2. Most medzi nemocnicou a rodinami
Kaiserová Ľ., Jančoková I., Sestrienková J., Palenčárová M., Škriteková D.,
Bratislava, Prešov
3. Podpora rodiny a dieťaťa s rizikovým vývinom raného veku
Matej V., Tichá E., Bratislava
4. Neonatálna hemochromatóza – kazuistiky v regióne severného Slovenska
Maťašová K., Szépeová R., Smolárová S., Zibolen M., Martin
5. Centrálne venózne katétre-rutina, či nebezpečenstvo?
Drozdík Eglová S., Chovancová D., Molnárová S., Bratislava

Diskusia

12:15 – 13:00 OBED

13:00 – 14:30 BLOK III. MEDICÍNSKA SEKCIA
Predsedníctvo : doc. MUDr. I. Brucknerová PhD., MUDr. I. Hartmannová CSc.

1. Novorodenec s odtokom plodovej vody na hranici viability
Hartmannová I., Chovancová D., Bratislava
2. Neonatálny lupus a závažná prenatálna porucha rytmu
Brucknerová I., Mozoľová D., Lakomý M., Urbanová D., Bratislava
3. Lumbálna punkcia u novorodenca – komu a kedy?
Fűssiová M., Bauer F., Demová K., Cziff uszová M., Hrdlíková A.,
Nové Zámky
4. Obsah bielkovín v počiatočnej dojčenskej výžive
MUDr. Zuzana Uhríková, PhD., Martin
5. Bronchopulmonálna dysplázia
Dobišová I., Chovancová D., Bratislava
6. Renálna venózna trombóza u novorodenca
Bilíková N., Kasperová E., Nikolinyová J., Trenčanová Z.,
Bubanská E., Banská Bystrica
7. Dlhodobá domáca oxygenoterapia u detí
Mičietová S., Orosová J., Bratislava

Diskusia

13:00 – 15:00 BLOK III. SESTERSKÁ SEKCIA
Predsedníctvo: Mgr. M. Galková, PhD., PhDr. A. Fádliková

1. NEO BFHI – 3 hlavné princípy a 10 krokov úspešného dojčenia v prostredí NICU
Galková M., Ďurina R.,Nemšová
2. Dojčenie ako ochranný faktor na zníženie rizika detskej obezity
Matulníková Ľ., Šagátová A., Bratislava
3. Kultúrne rozdiely vo výžive novorodencov
Bondorova V., Valášková M., Chromčíková K., Martin
4. Banka ženského mlieka – naše skúsenosti
Ficová I., Janošová D., Šoltýsová B., Poprad
5. Spolu v náročných rozhodnutiach a zároveň každý sám
Fádliková A., Bratislava
6. Mozgová smrť, manažment pacienta – darcu orgánov
Kucová G., Pčolová J., Šoltýsová B., Poprad
7. RSV a predčasne narodené dieťa
Jakubička J., Martin 
8. Ošetrovateľské skúsenosti v starostlivosti o novorodenca s asfyxiou
počas riadenej hypotermie
Baranyaiová A., Nemcová Z., Banská Bystrica
9. Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť o novorodenca
Šubíková J., Nitra

Diskusia

Predpokladaný záver konferencie 15:00

Trvanie prednášok 10 min. s výnimkou vyžiadaných.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top