Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XIV. SYMPÓZIUM DETSKEJ OFTALMOLÓGIE

    31. 05. - 01. 06. 2019 | Holiday Inn Bajkalská 25a, 825 03 Bratislava

Informácie

Registrácia

31. 5. – 1. 6. 2019
Holiday Inn Bratislava, Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
(pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku)


Dôležité dátumy

13. 3. 2019  prihláška na aktívnu účasť a zaslanie abstraktu
31. 3. 2019 prihláška na pasívnu účasť za zníženú cenu
15. 5. 2019 prihláška na pasívnu účasť
31. 5. – 1. 6. 2019 konanie sympózia


Zasielanie prihlášok

Aktívna účasť
Zasielanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 13. 3. 2019.
• Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky a abstraktu.
• Zaslanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu elektronicky cez www.amedi.sk
   alebo mailom na kongresový sekretariát: Ing. Dana Chodasová, e-mail: marketing@amedi.sk

• Abstrakty budú uverejnené v zborníku registrovanom v ISBN systéme.
• Prihlášky k aktívnej účasti bez dodaného abstraktu nebudú zaradené do programu.
• Organizačný výbor si vyhradzuje právo zaradenia príspevku a klasifikácie na prednášky alebo postery.

Abstrakty
• Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail)
  napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 
12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4.
  Vyznačiť prezentáciu 
formou prednášky alebo posteru. Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
  Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú 
posudzované.

Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:
  Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.

  Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.
Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:
  Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
  Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.
  Abstrakty prednášok 
a posterov budú publikované v zborníku, ktorý obdrží každý účastník pri registrácii.


Prednášky
• V sekciách podľa časového harmonogramu v trvaní cca 8 min,
  počítačové premietanie.
• Prednášky pripravujte ako prezentáciu v programe PowerPoint.
  Postery
• max. výška 120 cm, max. šírka 90 cm

Pasívna účasť
• Zasielanie prihlášky na pasívnu účasť do 15. 5. 2019
• Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky
• Online registrácia na www.amedi.sk

Potvrdenie o účasti

• Podujatie bude zaradené do kreditného systému
• Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top