Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • X. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

    11. - 13. 4. 2019 | Grandhotel Tatranská Lomnica

Dôležité informácie

REGISTRÁCIA
11. 04. 2019 9:00 – 13:00
12. 04. 2019 8:00 – 13:00
13. 04. 2019 8:00 – 10:00

ODBORNÝ PROGRAM
11. 04. 2019

12:30 (Slávnostné otvorenie kongresu)
13:00 – 18:30 (prednášky)
12. 04. 2019


08:00 – 09:00 (posterová sekcia)
09:00 – 12:00 (firemné sympóziá)
13:00 – 18:30 (prednášky)
13. 04. 2019

09:00 – 12:30 (prednášky)
13:00 (ukončenie kongresu)

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť:
11. 04. 2019                4 kredity
12. 04. 2019                8 kreditov
13. 04. 2019                2 kredity
11. – 13. 04. 2019      14 kreditov

Aktívna účasť:
zahraničný autor prednášky                                15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja)     10 kreditov
domáci autor prednášky                                      10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja)            5 kreditov

PREDNÁŠKY
V sekciách podľa časového harmonogramu, počítačové premietanie.

E-POSTERY
- e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
- veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky)
- súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu marketing@amedi.sk v termíne do 03. 04. 2019
- aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty, grafy a tabuľky vystrihnuté
z iných súborov, ale vytvorte ich v programoch Excel, alebo Word


Sli.do
Interaktívna webová aplikácia na kladenie otázok v diskusii a hlasovanie

ABSTRAKTY
Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman,
veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru.
Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky. Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.


Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:

Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.


Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:

Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.
Abstrakty prednášok a posterov budú publikované v Suplemente, ktorý obdrží každý účastník pri registrácii.

hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top