Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť o. z. SLS
  v spolupráci s
  Fakultou verejného zdravotníctva SZU v Bratislave, Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

  XVII. VEDECKO-ODBORNÁ KONFERENCIA NÁRODNÝCH REFERENČNÝCH CENTIER PRE SURVEILLANCE INFEKČNÝCH CHORÔB V SR

  5. 3. 2020 | Ministerstvo zdravotníctva SR Limbová 2, Bratislava, kongresová sála č. 152/1-3

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

záštitu nad podujatím prevzali:
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. – rektor SZU
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. – hlavný hygienik SR

Vedecký výbor
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
prof. RNDr. Jozef Pastorek, DrSc.
Mgr. Ing. Zuzana Sirotná
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.

Organizačný výbor
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
Mgr. Mária Bartušová, PhD.
Mgr. Veronika Rechtoríková, PhD.
PhDr. Denisa Richterová, PhD.
Mgr. Lucia Fábelová, MPH

Odborné témy
Pokroky mikrobiologickej a epidemiologickej surveillance infekčných ochorení príslušných NRC.
Aplikácia nových laboratórnych metód v diagnostike prenosných ochorení.
Molekulárno-biologické metódy a ich využitie v NRC.
Informácie o účasti na celoštátnych a medzinárodných projektoch.
Spolupráca v sieťach prenosných chorôb v rámci EÚ a SZO.
Aktuálna epidemiologická situácia.
Ministerstvo zdravotníctva SR | XVII. VEDECKO-ODBORNÁ KONFERENCIA NÁRODNÝCH REFERENČNÝCH CENTIER PRE SURVEILLANCE INFEKČNÝCH CHORÔB V SR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2, Bratislava, kongresová sála č. 152/1-3

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top