Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVII. VEDECKO-ODBORNÁ KONFERENCIA NÁRODNÝCH REFERENČNÝCH CENTIER PRE SURVEILLANCE INFEKČNÝCH CHORÔB V SR

    5. 3. 2020 | Ministerstvo zdravotníctva SR Limbová 2, Bratislava, kongresová sála č. 152/1-3

Informácie a poplatky

Odborný program:
08:00 – 09:00 Registrácia
09:00 – 09:10 Otvorenie
09:10 – 15:55 Odborný program
15:55 – 16:00 Záver konferencie

Formy prezentácie:
prednášky (dĺžka prednášky 15 minút) 
postery (120 x 80 cm) – referovanie jedného z autorov pri posteri (max. 5 min.)

Technické vybavenie:
LCD projektor

Prihláška na aktívnu účasť:
Prihlášku na aktívnu účasť spolu s abstraktom zasielajte prostredníctvom online registrácie
na email marketing@amedi.sk najneskôr do 10. 2. 2020. Prihlášku k pasívnej účasti do 20. 2. 2020.
Akceptované budú len abstrakty poslané vo formáte podľa priloženej predlohy s pokynmi
a vo stanovenom termíne. Z abstraktov bude vydaný zborník.

Potvrdenie o účasti:
Podujatie je hodnotené kreditmi ARS CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Konferenčný poplatok:
prevodom pri registrácii
členovia SEVS 8 EUR 16 EUR
ostatní
12 EUR 24 EUR
Prvý autor je oslobodený od platby registračného poplatku.

Spôsob platby:
• prevodom na účet
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank • IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Variabilný symbol: 5320 • SWIFT: UNCRSKBX • Do poznámky uviesť: Priezvisko a meno účastníka/účastníkov (nie inštitúcie)

Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.
Účasť je možné zrušiť v termíne do 28. 2. 2020. Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

• v hotovosti pri registrácii

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť priezvisko a meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top