Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVIII. SURVEILLANCE NEMOCNIČNÝCH NÁKAZ

    10.-11.10.2017 | Hotel Stupka TÁLE okr. Brezno

INFORMáCIE

Potvrdenie o účasti

Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť
10.11.2017      5 kreditov
11.11.2017      3 kredity

Aktívna účasť
zahraničný autor prednášky                              15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja)    10 kreditov
domáci autor prednášky                                   10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja)           5 kreditov

10. september 2017
prihláška na aktívnu účasť s abstraktom

20. september 2017 prihláška na pasívnu účasť

Zasielanie prihlášok

Aktívna účasť
Zasielanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 10. 9. 2017.
Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky a abstraktu na www.amedi.sk.
Prípadne mailom na kongresový sekretariát – Ing. Dana Lakotová, e-mail: marketing@amedi.sk.
Prihlášky k aktívnej účasti bez dodaného abstraktu nebudú zaradené do programu.
V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

Štruktúra abstraktu

Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena), pracovisko, členený text (cieľ, súbor a metodika, výsledky, závery).
Meno prednášajúceho autora podčiarknite. Akceptovaný je len štrukturovaný abstrakt odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4.). Abstrakty, ktoré nebudú spĺňať tieto požiadavky nebudú akceptované.

Pasívna účasť
Zasielanie prihlášky na pasívnu účasť do 20. 9. 2017.
Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky.
Online registrácia na www.amedi.sk 

A-medi management, s. r. o. - Ing. Dana Lakotová

Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, tel./fax: 421 2 5564 7247
mobil: +421 903 224 625, e-mail: marketing@amedi.skwww.amedi.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top