Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE
    DETSKÝCH GASTROENTEROLÓGOV

    22.-23.09.2017 | Hotel Pod zámkom Hurbanovo námestie 1581/2, 972 01 Bojnice

Informácie

Hlavná téma
Gastroenterologické kazuistiky

Prihláška k aktívnej účasti
Prihlášku k aktívnej účasti spolu s abstraktom
prosím zasielajte do 15. 08. 2017:

• elektronicky prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk
• mailom na marketing@amedi.sk.

• Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12b, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4.
• Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
• Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.

Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce
• Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť).
• Pracovisko bez skratiek.
• Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.

Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru
• Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť).
• Pracovisko bez skratiek.
• Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.

Abstrakty prednášok budú publikované v Suplemente, ktorý obdrží každý účastník pri registrácii.

Potvrdenie o účasti
Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania
s pridelením kreditov CME

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top