Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • II. KAZUISTIKY V INTERNEJ MEDICÍNE
    A KARDIOLÓGII

    8. 2. – 9. 2 2019 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

Pokyny pre prednášajúcich

POKYNY PRE AUTOROV
• kazuistika z odboru kardiológia alebo iného odboru internej medicíny
• abstrakt musí obsahovať názov prednášky, autorov (priezvisko a iniciálka mena, priezvisko a meno prednášajúceho podčiarknuť), pracoviská
• akceptuje sa výlučne abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail), napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, maximálny rozsah 1 strana formátu A4. Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
• názov prednášky a jej obsah môžu obsahovať len názvy účinných látok liekov ale nesmú obsahovať ich obchodné názvy
• prezentácie môžu obsahovať otázky pre auditórium s dostupným interaktívnym hlasovaním
• akákoľvek obrazová dokumentácia a video dokumentácia nesmie obsahovať potenciálne identifikátory pacienta
• prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk alebo mailom na marketing@amedi.sk najneskôr do 15. 12. 2018
• všetci autori prezentácií sa musia vopred zaregistrovať prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk
• o prijatí ponúknutej kazuistiky na prezentáciu rozhoduje vedecký výbor
• o prijatí práce do programu bude korešpondujúci autor informovaný mailom po zostavení programu
• maximálny časový rozsah prezentácie je 10 min.
• autori prác, ktorí sa umiestnia v jednotlivých blokoch na 1. až 3. mieste sa zaväzujú spracovať kazuistiky v textovej podobe na publikáciu v časopisoch Interná medicína, resp. Kardiológia pre prax
• abstrakty nespĺňajúce uvedené kritériá sa nebudú akceptovať na posúdenie vedeckým výborom

E-POSTER POKYNY:
• e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
• veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosťsnímky)
• súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu marketing@amedi.sk v termíne do 25. 1. 2019
• aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte
do súboru texty, grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov,
ale vytvorte ich v programoch Excel, alebo Word

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
• abstrakty všetkých prijatých prác budú uverejnené v zborníku abstraktov, ktorý dostanú všetci registrovaní účastníci podujatia
• vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť kazuistiky do blokov
• vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť zaslanú kazuistiku do programu formou prednášky alebo e-posteru
• súťaž vyhodnotí vopred stanovená nezávislá porota a výsledky budú zverejnené počas podujatia „Kazuistiky v internej medicíne a kardiológii“
• v prípade súhlasu autora bude videozáznam a audiozáznam z prezentácie zverejnený na www.amedi.sk
• prví autori prezentácií sú oslobodení od platby registračného poplatku
Prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte: elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk, alebo mailom na marketing@amedi.sk pri dodržaní stanoveného termínu.
Pokyny na prihlásenie na aktívnu účasť nájdete na: www.amedi.sk
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top