Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 3. FESTIVAL NEURO KAZUISTÍK

    15. 03. – 16. 03. 2019 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

VIDEOZÁZNAMY

Piatok 15. marec 2019

      12:45 OTVORENIE


13:00 - 14:30 CVO I.
Predsedníctvo: Brozman M., Krastev G.

1.  Agresivne DAVF – endovaskulárna liečba
      Zeleňák K., Kurča E., Zeleňáková J., Sýkora J., Vorčák M., Nosáľ V. (Martin)
2.  Traumatická disekcia a.carotis interna ako príčina ichemickej NCMP u mladých pacientov
      Unčovská E., Thurzová J., Čarnická Z., Kucharík M., Vulev I. (CINRE-Bratislava)
3.  „Stroke mimics“ a úskalia diagnostiky v akútnom manažmente pacientov s NCMP
      Cabúková M., Krastev G., Mako M. (Trnava)
4.  Ischemická NCMP u 34-ročnej pacientky ako komplikácia ARDS?
      Rozprávková E., Lehotská A., Špakovská T. (Košice-Šaca)
5.  Keď sa všetko komplikuje...
      Petrovičová A., Veselý B., Hajaš G., Frišová A., Miklošková M., Kováčová S., Virágová M., Urcikánová H.,
      Vytiska M., Brozman M. (Nitra)


      DISKUSIA
      14:30 - 15:00 PRESTÁVKA

15:00 - 16:30 SM
Predsedníctvo: Kurča E., Kováčová S.

6.  Utajený CADASIL, alebo čo je dôležité v diferenciálnej diagnostike sclerosis multiplex
      Kantorová E., Cisáriková V., Jungová P., Kalmárová K., Michalik J., Kurča E. (Martin, Bratislava)
7.  Falošná klinická aktivita a progresia ochorenia sclerosis multiplex
      Lisá I., Menkyová I. (Bratislava)
8.   Za čo sa skrýva borelióza?
      Donáth V., Holecová V., Garajová B. (Banská Bystrica)
9.  Tumoriformá sclerosis multiplex – keď ani histológia nestačí
      Karlík M., Slezáková D., Kalina P., Kušnírová A., Rychlý B. (Bratislava)
10. Keď na definitívnu diagnózu musíme chvíľu počkať
      Puzderová V., Krastev G., Mako M. (Trnava)
11. Keď SM nie je SM
      Kováčová S., Brozman M., Petrovičová A., Frišová A., Miklošková M. (Nitra)

      DISKUSIA
      16:30 - 17:00 PRESTÁVKA

17:00 - 18:15 POHYBOVÉ OCHORENIA I.
Predsedníctvo: Valkovič P., Hajaš G.

12. Takmer "all inclusive" hyperkineticko-hypotonický EXPY syndróm
      Kurča E., Necpál J., Grofik M., Kašovič P. (Martin, Zvolen)
13. Porucha chôdze – zdĺhavá púť za diagnózou
      Martinková J., Krivošík M., Cingelová M., Jezberová M., Timárová G. (Bratislava)
14. Nepočujem, zle chodím, hocikedy zaspím
      Veselý B., Škorvánek M. (Nitra, Košice)
15. Parkinsonizmus – nie všetko, čo na prvý pohľad môže vyzerať jasne, je v skutočnosti tak
      Straka I., Kušnírová A., Jezberová M., Valkovič P. (Bratislava)

      DISKUSIA
      18:15 - 18:30 PRESTÁVKA

18:30 - 19:30 POSTEROVÁ SEKCIA
Predsedníctvo: Serdahely V., Cabúková M., Frimmelová P.

1.  Endovaskulárna liečba (EVL) ischemickej cievnej mozgovej príhody u pacientov s nízkym neurologickým deficitom?
      Al Sabti B., Krastev G., Mako M., Cisár J. Cabuková M., Haring J., Mokošová L.,Klepanec A., Haršány J. (Trnava)
2. ,,Eye of tiger sign“ u pacientky s extrapyramídovým syndrómom
      Daniš M., Cisár J., Krastev G., Mako M. (Trnava)
3.   Čo sa skrývalo za „bežnou“ bolesťou chrbtice
      Kecerová Z., Špakovská T. , Chylíková L. (Košice-Šaca)
4.  Raritná príčina thorakálnej myelopatie
      Koščová I., Dvorák M., Veselá D. (Spišská Nová Ves)
5.  Keď ani úspešná rekanalizácia bazilárnej trombózy nestačí...
      Kročková K., Kopecká M.,Vytiska M., Brozman M. (Nitra)
6.  Tras rúk v mladom veku
      Košutzká Z., Matejička P., Minár M. (Bratislava)
7.  Stroke v progresii alebo iná entita?
      Kravecová A., Demská Z , Luberdová K. (Svidník)
8.  „Polyradikuloneuritida – like“ sclerosis multipex
      Puzderová V., Krastev G., Mako M. (Trnava)
9.  Ischemická mozgová príhoda po prekonaní varicely
      Šimurka P., Oríšek P., Juráčková L. (Trenčín)
10. Autoimunitná limbická encefalitítda asociovaná s protilátkami LGI1
      Šveda K., Kurča E., Hofericová B., Zeleňáková J. (Martin)
11. Súbeh autoimunitných ochorení: Rosacea faciei a sclerosis multiplex
      Tarčák M., Kurča E., Vajdová V., Zeleňák K. (Martin)
12. Keď sa všetko javí inak...
      Virágová M., Brozman M. (Nitra)

      20:30 DISKUSNÝ VEČER

Sobota 16. marec 2019


09:00 - 10:15 CVO II. 
Predsedníctvo: Viszlayová D., Nosáľ V.

16. Opakovaná trombolýza mozgového infarktu po 52 hodinách
      Fischerová J., Droppa I., Zlevský B., Lukáčová L. (Brezno)
17. Zradná endokarditída
      Virágová M., Cicáková S., Hajaš G., Kročková K., Királová S., Frišová A., Knížat J., Brozman M. (Nitra)
18. Endovaskulárna liečba symptomatickej spinálnej AVM
      Nosáľ V., Zeleňák K., Kurča E., Dluhá J., Kantorová E., Turčanová Koprušáková M., Sýkora J., Vorčák M., Krkoška A.,
      Michalik J. (Martin)

19. Endovaskulárna liečba trombózy mozgových sínusov, ojedinelá kazuistika
      Daniš M., Cisár J., Krastev G., Mako M. (Trnava)
20. Slepá ulica
      Viszlayová D., Brozman M., Petrovičová B., Blaško P., Závodná J. (Nitra)

      DISKUSIA
      10:15 - 10:45 PRESTÁVKA

10:45 - 12:00 POHYBOVÉ OCHORENIA II.
Predsedníctvo: Došeková P., Veselý B.

21. Keď nás ruky zradia
      Hajaš G., Buranský M., Brozman M. (Nitra)
22. Periférna motorická mononeuropatia
      Matejička P., Minár M., Pátrovič L., Košutzká Z., Valkovič P. (Bratislava, Nitra)
23. Pomohla by DBS?
      Kašovič P., Grofik M., Kurča E. (Martin)
24. Ani epilepsia, ani DMO
      Došeková P., Škorvánek M. (Košice)
25. Myoklonus – keď je príčina mysterióznejšia, než si myslíme
      Stanková S., Chovancová M., Straka I., Karlík M., Ribanská M., Minár M., Timárová G., Šaling M., Krivošík M.,
      Valkovič P. (Bratislava)


      DISKUSIA
      12:00 - 12:30 PRESTÁVKA

12:30 - 13:30 EPILEPSIA, VARIA
Predsedníctvo: Kantorová E., Martiníková M.

26. Fokálny motorický status epilepticus ako príčina prolongovaného postparoxyzmálneho fokálneho motorického deficitu
      Fehérová D., Martiníková M. (Banská Bystrica)
27. Možnosti neinvazívnej diagnostiky centrálneho gliového tumoru v motorickej elokventnej oblasti
      Juskanič D., Veselý B. (Nitra)
28. NORSE (De novo vzniknutý refraktérny status epilepticus) / FIRES (Epileptický syndróm so vzťahom k febrilnej infekcii)
      liečený až rituximabom

      Martiníková M. (Banská Bystrica)
29. Rozvíjajúca sa kvadruparéza po delíriu – rutina alebo diagnostická výzva?
      Gödöllová E., Langerova Z.,Drešková Kučerová D., Travkina J., Hučeková T., Plevová M., Petrík O. (Galanta)

      DISKUSIA

13:30 UKONČENIE
Predsedníctvo: Brozman M., Kurča E., Valkovič P.

      13:45 OBED

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top