Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 3. FESTIVAL NEURO KAZUISTÍK

    15. 03. – 16. 03. 2019 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

Aktívna účasť

Termín k prihláseniu na aktívnu účasť: 10. 2. 2019

Prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte elektronicky cez online
registráciu na www.amedi.sk, alebo mailom na steiningerova@amedi.sk pri dodržaní stanoveného termínu.

Pokyny k prihláseniu na aktívnu účasť nájdete na www.amedi.sk.

POKYNY PRE AUTOROV
● Kazuistika na témy: Cerebrovaskulárne ochorenia, Pohybové ochorenia, Sclerosis multiplex, Varia.
● Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov (priezvisko a iniciálka mena, prednášajúceho podčiarknuť), pracoviská.
● Akceptuje sa výlučne abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail), napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma
12, riadkovanie 1,5, maximálny rozsah 1 strana formátu A4. Ako prílohu je možné vložiť dôležitý obrázok, tabuľku alebo graf.
● Názov prezentácie a jej obsah môžu obsahovať len názvy účinných látok liekov, ale nesmú obsahovať ich obchodné názvy.
● Prezentácie môžu obsahovať otázky pre auditórium, ktoré bude odpovedať prostredníctvom hlasovacích zariadení.
● Akákoľvek obrazová dokumentácia a videodokumentácia nesmie obsahovať potenciálne identifikátory pacienta.
● Prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty zasielajte elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk alebo mailom na
steiningerova@amedi.sk, najneskôr do 10. 2. 2019.
● Všetci autori prezentácií sa musia vopred zaregistrovať prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk.
● Maximálny časový rozsah prednášky je 10 min., e-poster 3 min.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
● O prijatí ponúknutej kazuistiky na prezentáciu rozhoduje vedecký výbor.
● Vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť zaslanú prezentáciu do programu ako
prednášku alebo e-poster. Vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť kazuistiky do
blokov.
● O prijatí práce do programu budete informovaní mailom po zostavení programu.
Autori, ktorí majú spracovať kazuistiky formou e-posteru, dostanú ihneď pokyny k
spracovaniu.
● Abstrakty všetkých prijatých prác budú uverejnené v zborníku abstraktov, ktorý
dostanú všetci registrovaní účastníci podujatia.
● Súťaž o najlepšie prezentácie vyhodnotí nezávislá porota a výsledky budú zverejnené
počas podujatia.
● V prípade súhlasu autora bude videozáznam a audiozáznam z prezentácie zverejnený
na www.amedi.sk.
● Prví autori prezentácií sú oslobodení od platby registračného poplatku.
● Práce, ktoré sa umiestnia v jednotlivých blokoch na 1. až 3. mieste, budú po náležitom
spracovaní uverejnené ako kazuistiky v časopise Neurológia.


ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top