Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VIII. Kongres slovenských
    a českých pediatrických gastroenterológov

    1. - 3. 10. 2020 | Holiday Inn Hornopotočná 5
    917 01 Trnava

TÉMY A ABSTRAKTY


HLAVNÉ TÉMY

AKTUÁLNE NOVINKY Z HEPATOLÓGIE, GASTROENTEROLÓGIE A VÝŽIVY

PRIHLÁŠKA K AKTÍVNEJ ÚČASTI


Prihlášku k aktívnej účasti spolu s abstraktom prosím zasielajte do 15. 7. 2020:

– elektronicky prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk
– mailom na marketing@amedi.sk 

• Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail)
   napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12b, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4.

• Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru.
• Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
• Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.

Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:
• Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť).
• Pracovisko bez skratiek.
• Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.

Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:
• Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť).
• Pracovisko bez skratiek.
• Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.

Abstrakty prednášok a posterov budú publikované v zborníku abstraktov, ktorý obdrží každý účastník pri registrácii.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top