Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.

  • XVII. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz

    09.-10.11.2015 | Hotel STUPKA 976 81 Horná Lehota-Tále

PROGRAM

PROGRAM

9. 11. 2015 PONDELOK

10.00 – 12.00 Registrácia
12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 13.15 Slávnostné otvorenie – príhovory členov čestného
predsedníctva

13.15 – 13.30 Úvodná prednáška
1. Antibiotická rezistencia na Slovensku z pohľadu EU
Nikš M., Katonová, K.
NRC ATB UVZSR, Bratislava

13.30 – 15.00 I. blok – Surveillance NN
Predsedníctvo: doc. MUDr. Mária Avdičová PhD., RNDr. Jaroslava Brňová PhD.

2. Surveillance katétrových infekcií krvného riečiska
Garabášová, M., Brňová, J., Strehárová, A.
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská Univerzita

3. Prínos aktívnej surveillance nozokomiálnych nákaz
Naďová, K., Rusnáková, V.
FNsP Skalica, a.s.

4. Využitie procesných a štrukturálnych ukazovateľov poskytovania
zdravotnej starostlivosti v prevencii nozokomiálnych nákaz – prístup ECDC, pilotný projekt
Štefkovičová M., Bražinová A., Jamrichová M., Kopšíková E.
RÚVZ so sídlom v Trenčíne

5. Aké veľké je riziko iatrogénneho prenosu CJch pri endoskopickom
vyšetrení ?
Brňová J., Ondicová M., Ušák J., Beťková M.
Katedra LVM v zdravotníctve, FZaSP, Trnavská Univerzita, Trnava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trnava, Fakultná nemocnica
Trnava, Katedra ošetrovateľstva, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

15.00 – 15.15 Prestávka

15.15 – 17.00 II. blok Epidemiológia rezistentných kmeňov
Predsedníctvo: doc. MUDr. Milan Nikš CSc.,
doc. MUDr. Mária Štefkovičová PhD., MPH

6. Dokážeme bojovať s multirezistentnými kmeňmi?
Kompaníková A.
UNM Martin

7. Spektrum rezistencie u enviromentálnych izolátov baktérií z lôžkových ZZ v SR – prvé výsledky štúdie HOSPITAL-ENVIRO-REZ
Lenka Micháliková L., Brňová J., Líšková A., Sirotná Z., Hnilicová S., Krčméry
V.,Rovný I. a kolektív pracovníkov Laboratórií mikrobiológie životného
prostredia RÚVZ v SR: Hrabárová J., Karmažínová M., Kocianová H.,
Barátová E., Fatkulinová M., Bírová Ľ, Pilková D., Janeková M., Sedlák Ľ.,
Tkáčová E., Jablonická M.Katedra LVM v zdravotníctve, FZaSP, Trnavská Univerzita, Trnava,
Laboratórium molekulárnej mikrobiológie, Spoločné vedecké pracovisko
FzaSP, Ústav klinickej mikrobiológie, FN Nitra, NRC pre mikrobiológiu
životného prostredia, ÚVZ SR, Bratislava, Úrad verejného zdravotníctva
SR, Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva, Katolícka
univerzita v Ružomberku, Laboratóriá mikrobiológie životného prostredia
RÚVZ Bratislava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Poprad, Prešov,
Košice, Nitra, Trnava

8. Dekolonizácia – výhody a limity
Štefkovičová M., Čerešňáková K., Matišáková I.
RÚVZ so sídlom v Trenčíne, TU A. Dubčeka v Trenčíne

9. Klebsiella pneumoniae ESBL v podmienkach všeobecnej nemocnice,kazuistika
Kološová A., Tóthová R., Dráfiová S., Mária Kičková M.
RÚVZ so sídlom v Komárne

10. Výskyt enterobaktérií s produkciou karbapenemázy vo fakultnej nemocnici, kazuistika.
Lokša P., Lužinský L.
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

11. Prvý výskyt VRE vo FN Trnava: kazuistika
Brňová J., Strehárová A., Ondicová M., Beťková M., Mačeková Ľ.
Katedra LVM v zdravotníctve, FZaSP, Trnavská Univerzita, Trnava, Katedra
verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská Univerzita, Trnava, Regionálny
úrad verejného zdravotníctva, Trnava, Infekčná klinika, Fakultná
nemocnica Trnava, Katedra ošetrovateľstva, Univerzita Konštantína
Filozofa, Nitra, Oddelenie klinickej mikrobiológie, AnalytX s.r.o., Trnava

17.00 – 18.30 III. Blok Workshop

Skúsenosti s realizáciou OÚ MZ SR č.03828/2014-SZ pre diagnostiku
a protiepidemické opatrenia pri výskyte bakteriálnych pôvodcov infekčných
ochorení s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami
rezistencie
Facilitátori: M. Štefkovičová, E. Böhmová, A. Kompaníková, P. Lokša

19.00 Diskusný večer účastníkov konferencie

10. 11. 2015 UTOROK

8.30. – 10.15 IV. blok Dekontaminácia zdravotníckych zariadení
Predsedníctvo: MUDr. Pavol Lokša, Mgr. Justína Gereová

12. Sledovanie účinnosti dezinfekcie prostredia vo vybranom zdravotníckom zariadení
Gereová J., Boledovičová J., Čižnár I., Wimmerová S., Wsólová L.
SZU – FVZ katedra epidemiológie Bratislava

13. Mikrobiálny biofilm ako zdroj infekcie
Sojka M., Voleková M., Popálená J.
Lekárska fakulta SZU, Bratislava

14. Novinky v portfóliu Schulke
Kaprálová Ľ.
Schulke SK Prievidza

15. Aktuálne trendy v dezinfekcii plôch
Fafílková J.
Bochemie Bohumín

16. Aktuality v oblasti kontroly sterilizace a dezinfekce
Bočkovská I.
BAG-Health Care Praha

10.15 – 10.30 Prestávka

10.30 – 12.15 V. blok Hygiena rúk, váriá
Predsedníctvo: MUDr. Katarína Naďová MPH, MUDr. Eva Striežová

17. Infection control key point; hand hygiene – better tolerance = better compliance
Letartre H.
Laboratoires ANIOS, France

18. Compliance v hygiene rúk u zamestnancov FNsP Skalica, a.s.
Tomíková, K., Naďová, K.
FNsP Skalica, a.s.

19. NN – nový prístup k informáciám o závažnej problematike zdravotníctva
Lužinský L., Lokša P., Kiková V.
FNsP F. D.Roosevelta Banská Bystrica, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

20. Úvod do pripravovanej celoeurópskej štúdie o výskyte nozokomiálnych nákaz v liečebniach dlhodobo chorých (ARHAI program)
Musilová M.
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

12.15 – 12.30 Záver konferencie.

POSTEROVÁ SEKCIA

1. Použitie metód PCR a qPCR na detekciu Legionella spp. vo vzorkách vôd
Hnilicová S., Prokšová M., Cíchová M.
Trnavská Univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

2. Pohľad pacientov a lekárov na preskripciu antibiotík a antibiotickú rezistenciu
Patráš V., Herda R.
Lekáreň Melissa, Trnava

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top