Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.

  • XVII. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz

    09.-10.11.2015 | Hotel STUPKA 976 81 Horná Lehota-Tále

DôLEŽITÉ INFORMÁCIE

Dôležité termíny:
01. október 2015 prihláška na aktívnu účasť s abstraktom
31. október 2015 prihláška na pasívnu účasť
01. október 2015 zaslanie abstraktu
09. november 2015 o 10.00 hod. otvorenie konferencie
10. november 2015 o 13.00 hod. ukončenie konferencie

Potvrdenie o účasti:
Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME 
Pasívna účasť:
09.11. 2015.......................................5 kreditov
10.11. 2015.......................................3 kredity
Spolu...............................................8 kreditov
Aktívna účasť:
domáci autori..................................... 10 kreditov
domáci spoluautori (prví dvaja).................5 kreditov
zahraniční autori................................. 15 kreditov
zahraniční spoluautori (prví dvaja)............ 10 kreditovZasielanie prihlášok:

Aktívna účasť:
Zasielanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 01. 10. 2015.
Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky a abstraktu na www.amedi.sk.
Prípadne mailom na kongresový sekretariát – Ing. Dana Lakotová, e-mail: marketing@amedi.sk.
Prihlášky k aktívnej účasti bez dodaného abstraktu nebudú zaradené do programu.
V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

Štruktúra abstraktu:
Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena), pracovisko, členený text (cieľ, súbor a metodika, výsledky, závery).
Meno prednášajúceho autora podčiarknite. Akceptovaný je len štrukturovaný abstrakt odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4.).
Abstrakty, ktoré nebudú spĺňať tieto požiadavky nebudú akceptované.

Pasívna účasť:

Zasielanie prihlášky na pasívnu účasť do 31. 10. 2015.
Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky.
Online registrácia na www.amedi.sk 
A-medi management, s. r. o. - Ing. Dana Lakotová
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava,
tel./fax: 421 2 5564 7247

mobil: +421 903 224 625,
e-mail: marketing@amedi.sk
www.amedi.sk

Potvrdenie o účasti:
Podujatie je zaradené do kreditného systému.

Formy prezentácie:
prednášky, postery

Technické vybavenie:
multimediálna projekcia

Iné dôležité informácie:
Prvý autor prezentácie (prednáška, poster) je oslobodený od platenia konferenčného poplatku.

 

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top