Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • WORKSHOP v rámci podujatia IX. Martinských dní verejného zdravotníctva

    6.3.2015 | Hotel Viktória V. Žingora 9820
    036 01 Martin

Zborník Abstraktov

ZBORNÍK ABSTRAKTOV

Z konferenčných príspevkov spracovaných do formy vedeckých prác in extenso bude vydaný recenzovaný zborník vo forme CD-ROM, ktorý dostanú účastníci konferencie pri registrácii.

Vedecký výbor si vyhradzuje právo zmeniť zaradenie formu príspevku (prednáška, poster)

Príspevky do zborníka prosíme zaslať elektronicky najneskôr do 04. 02. 2015 na e-mailovú adresu: marketing@amedi.sk
V prípade nedodržania pokynov nebude príspevok zaradený do zborníka.

POKYNY na písanie príspevkov do zborníka
Veľkosť stránky: A4
Okraje: ľavý okraj 3 cm, ostatné 2,5 cm
Maximálny rozsah: 7 strán vrátane tabuliek a grafov
Písmo: Times New Roman CE (12 bodov), riadkovanie 1
Formát: MsWord (príspevky v iných formátoch nebude možné akceptovať)
Hlavička: názov príspevku kapitálkami, tučné, vycentrovať; vynechať riadok, autori bez titulov, skratka krstného mena, priezvisko, na ďalších riadkoch pracoviská všetkých autorov označené horným indexom (tučné).
Text príspevku: klasické členenie: Abstrakt, Úvod, Materiál a metóda, Výsledky, Diskusia a závery, Literatúra; odsek začínať odsadením 1,25 cm – tabelátorom; nadpisy jednotlivých častí začínať na samostatnom riadku tučným písmom.
Abstrakt: štruktúrovaná forma: Úvod, Materiál a metodika, Výsledky, Závery; max. rozsah 150 slov.
Tabuľky a grafy: na celú šírku strany, čiary tenké, jednoduché, bunky netieňovať, nevyfarbovať; názov a číslo tabuľky uviesť nad tabuľkou. Grafy vo formáte MsExcel. Názov a číslo grafu alebo obrázku uviesť pod graf, pod obrázok!
Literatúra: v texte uvádzať číslom v okrúhlych zátvorkách, na konci príspevku uviesť zoznam literatúry.

VZOR príspevku do zborníka
 (k stiahnutiu vo Word - TU!)
NÁZOV PRÍSPEVKU
J. Nový1, K. Novák2
1 Pracovisko prvého autora, Mesto
2 Pracovisko druhého autora, Mesto

Abstrakt
    Úvod: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Materiál a metodika: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
:
:

Úvod
    Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Materiál a metodika
    
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
:
:
:

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top