Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXIII. Konferencia kliniky
    detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
    IX. Démantov deň

    01. 06. 2017 | LF UPJŠ
    Trieda SNP 1 Košice

Program

Program
Štvrtok 1. júna 2017

Poslucháreň č. 1

8:30 Slávnostné otvorenie a ocenenie jubilantov

Čestné predsedníctvo:
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH – primátor mesta Košice
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. – hlavný odborník pre pediatriu MZ SR
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH – riaditeľka DFN Košice
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. – dekan LF UPJŠ
doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. – prednostka KDD LF UPJŠ a DFN
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. – predseda výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti

9:00 – 10:15 Blok I.

Predsedníctvo: Schusterová I., Šagát T.
1.

Šagát T., Riedel R., Pevalová Ľ., Nedomová B., Budáčová J.:
„Zlatá hodina“ – mýtus alebo EBM? (Bratislava) 10´
2.

Kovács L.:
Dedičné poruchy funkcie renálnych tubulov (Bratislava) 10´
3.


Hrebík M., Harenčárová A., Zemánková J., Goldschmidtová E.:
Idiopatická pulmonálna artériová hypertenzia IPAH
v detskom veku, diagnostika a liečba (Bratislava) 10´
4.


Bzdúch V., Brennerová K., Petrovič R., Behúlová D.:
Deficit TMEM 70 – mitochondriová porucha s vysokým výskytom
v rómskej populácii (Bratislava) 10´
5.


Kovaľ J., Kočišková M., Grocký J.:
Rizikové správanie detí a adolescentov v sociálne
neprispôsobivých rodinách (Prešov) 10´
6.

Kuchta M., Bačová S.:
Quo vadis, úmrtnosť detí na východe Slovenska? (Košice) 10
Diskusia

10:15 – 10:30 Prestávka

10:30 – 12:00 Blok II. Aktuality v pediatrii 1.

Predsedníctvo: Jeseňák M., Hedvig J.
7.

Jeseňák M., Petrovičová O., Kapustová L., Bánovčin P.:
Vrodené poruchy imunity a pediater – praktický prístup (Martin) 10´
8.

Hudáčková D., Urbančíková I.:
Osýpky - treba sa báť? (Košice) 10´
9.

Urbančíková I., Hudáčková D.:
Postexpozičná profylaxia osýpok (Košice) 7´
10.

Šimurka P.:
MMR vakcína – od vzniku do dnešnej doby (Trenčín) 10´
11.

Dankovčíková A.:
Generácia „Z“ v ambulancii detského diabetológa (Košice) 10´
12.

Hedvig J.:
Vápnik a srdce (Košice) 10´
13.

Potočňáková J., Šaligová J., Schusterová I.:
Možnosti farmakologickej liečby hypercholesterolémie (Košice)
Diskusia

12:00 – 12:30 Prestávka a obed


12:30 – 13:30 Blok III.

Predsedníctvo: Kuchta M., Jeseňák M.
Sympózium podporené spoločnosťou Nutricia,
garant doc. MUDr. M. Kuchta, CSc.:
14.

Jeseňák M., Bánovčin P.:
Máme účinné nástroje prevencie alergií v skorom živote? (Martin)
15.

Kuchta M.:
Výživa batoliat a NutriCHEQ (Košice) 
16.

Trnovec P.:
Riziko alergií u detí a úloha dojčenskej výživy v ich prevencii (Bratislava)
Prednáška podporená spoločnosťou Sanofi Pasteur:
17.

Urbančíková I.:
Nové vakcíny, nové možnosti (Košice)

13:30 – 13:45 Prestávka

13:45 – 15:15 Blok IV. Akútne stavy v ambulancii

Predsedníctvo: Sádová E., Jakubička J.
18.

Schusterová I., Gáborová G., Drobňáková, S., Tóhátyová A., Jevčáková J.:
Synkopa u detí. Kedy sa máme strachovať? (Košice) 10´
19.

Feketeová A.:
Akútne dyspnoe – praktický prístup (Košice) 10´
20.


Jakubička J., Jakubičková D.:
Bronchopulmomálna dysplázia a s prematuritou asociované poškodenie pľúc
– čo by mal vedieť praktický lekár pre deti a dorast (Nitra) 10´
21.

Topoľský I., Furková K.:
Zlyhanie pečene a možnosti jeho liečby (Bratislava) 10´
22.

Gerecová K.:
Manažment pacienta po poštípaní blanokrídlym hmyzom (Košice) 10´
23.

Pálková Ľ., Smolová J., Töröková K.:
Stridor (Košice) 10´
24.


Tischler G., Štecová K.:
Môj pacient pred výkonom v celkovej anestézii – očakávanie anestéziológa
od pediatra
(Košice) 10´
Diskusia

15:15 – 15:30 Prestávka


15:30 – 17:15 Blok V. Aká je vaša diagnóza? Interaktívne prezentácie

Predsedníctvo: Vargová V., Ferenczová J., Koľvek G.
25.

Koľvek G., Banoová E., Tarcalová B., Sádová E., Vargová V.:
Menej časté klinické prejavy „bežného“ ochorenia (Košice) 10´
26.

Železník J., Schuster A.:
Nezvyčajný pľúcny nález? (Košice) 10´
27.

Hríbiková Z., Fajdelová M., Vargová V., Schusterová I.:
Prekvapivá príčina hypertenzie u adolescenta (Košice) 10´
28.

Fajdelová M., Miňová M., Ferenczová J.:
Nie sú „ kŕče“ ako „kŕče“ (Košice) 10´
29.

Banoová E., Drobňáková S., Vargová V.:
Recidivujúce „septické“ artritídy? (Košice) 10´
30.

Salugová M., Andrejková M.:
Najčastejšie kostné dysplázie (Košice) 7´

Blok VI.   Aktuality v pediatrii 2.

31.


Sádová E., Schusterová I., Tohátyová A.:
Význam včasnej diagnostiky a liečby artériovej hypertenzie u detí a adolescentov
– Európske odporúčania 2016 (Košice) 10´
32.

Ferenczová J., Fajdelová M., Vargová V.:
Kostné zdravie detí (Košice) 10´
33.


Tóhátyová A., Schusterová I.: 
Artériová hypertenzia a netradičné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení u adolescentov (Košice) 7´
34.
Gombošová K.: 
Poznatky o medzinárodnom „Postgraduálnom programe o výžive v pediatrii 
(PGPN)“
 (Košice) 7´
Diskusia

17:15 Záver podujatia


Sekcia Ošetrovateľstvo v pediatrii
Štvrtok 1. júna 2017

poslucháreň č. 1

8:30 Slávnostné otvorenie

poslucháreň č. 2

9:00 – 10:00 Blok I.

Predsedníctvo: Popiková R., Krafčíková D.
1.

Capová M., Verbovská O.:
Klinika deti a dorastu, krok za krokom (Košice) 10´
2.

Gregová Ľ, Pauchlíková Ľ.:
Novinky v liečbe diabetu z pohľadu sestry (Košice) 10´
3.

Mašlejová E., Pavlová O.:
Nová perspektíva v liečbe Morbus Crohn (Košice) 10´
4.

Tomášková V., Csurillová P.:
Cystická fibróza – port-a-cath (Košice) 10´
5.

Hanzeľová J.:
Posgraduálne vzdelávanie sestier (Košice) 10´
Diskusia

10:00 – 10:30 Prestávka


10:30 – 11:30 Blok II.

Predsedníctvo: Capová M., Dimunová L.
6.

Köverová L.:
Nové kompetencie zdravotníckeho asistenta (Košice) 10´
7.

Klemová I., Krafčíková D.:
Manažment práce na centrálnom príjme DFN (Košice) 10´
8.


Dringušová L., Čajková M.:
Vplyv biologických faktorov na výskyt gastrointestinálnych
ochorení u dojčiat
(Košice) 10´
9.

Martinková P., Michalčíková J.:
10-dňový boj s hadičkami po hydronefróze (Košice) 10´
10.

Friedlová J.:
Syndróm vyhorenia u sestier – ako nestratiť nadšenie (Košice) 10´
Diskusia

11:45 Záver sekcie

19:00 – 23:00 Spoločenský večer Penzión Barca, Košice

Generálny partner

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top