Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Surveillance
    nemocničných nákaz

    29. - 30. 4. 2019 | Hotel STUPKA okr. Brezno 976 81 Horná Lehota-Tále

Zasielanie prihlášok

Aktívna účasť
Zasielanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 15. 3. 2019.
Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky a abstraktu na www.amedi.sk.
Prípadne mailom na kongresový sekretariát – Ing. Dana Chodasová, e-mail: marketing@amedi.sk.
Prihlášky k aktívnej účasti bez dodaného abstraktu nebudú zaradené do programu.

Štruktúra abstraktu

Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena), pracovisko, členený text (cieľ, súbor a metodika, výsledky, závery).
Meno prednášajúceho autora podčiarknite. Akceptovaný je len štrukturovaný abstrakt odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4.). Abstrakty, ktoré nebudú spĺňať tieto požiadavky nebudú akceptované.

Pasívna účasť

Zasielanie prihlášky na pasívnu účasť do 20. 4. 2019.
Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky.


Prvý autor prezentácie (prednáška, poster) je oslobodený od platenia konferenčného poplatku.

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top