Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Surveillance
    nemocničných nákaz

    29. - 30. 4. 2019 | Hotel STUPKA okr. Brezno 976 81 Horná Lehota-Tále

Prednášky

I. deň / Pondelok 29 . apríla 2019

I. SEKCIA

Surveillance nozokomiálnych nákaz
Predsedajúci: MUDr. Pavel Lokša, MUDr. Katarína Naďová, MPH

1. Súčasný stav vo výskyte nozokomiálnych nákaz v zdravotníckych zariadeniach v SR /15´/
Lokša P.
Odbor epidemiológie RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici
2. Bodové prevalenčné sledovanie nozokomiálnych nákaz a užívania antibiotík v SR za rok 2017 /15´/
Čerešňákova K., Štefkovičová M.1,2, Litvová S.1,Prostináková Z.1
1Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne
2Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
3. Aktívna surveillance nozokomiálnych nákaz cestou spracovania výsledkov mikrobiologických vyšetrení a jej legislatívne aspekty /15´/
Podolínska M., Pašková J., Chovanová Š.
Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie UN Bratislava
4. Dôležitosť skríningového vyšetrenia pri výskyte multirezistentných kmeňov – kazuistiky /15´/
Kompaníková A.
Oddelenie nemocničnej hygieny Univerzitná nemocnica Martin
5. Legionárska choroba – často nepoznaná infekcia /15´/
Naďová K.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
6. Monitoring legionelového osídlenia vodovodného systému nemocnice pre prevenciu nozokomiálnej infekcie /15´/
Fulová M., Kotrbancová M., Trnková K., Špaleková M.
Ústav epidemiológie Lekárska fakulta UK Bratislava

II. SEKCIA
Hygiena v zdravotníckych zariadeniach
Predsedajúci: MUDr. Böhmová Erika, MUDr. Mgr. Miriam Fulová

7. Jedeň deň nemocničného epidemiológa a hygienika /20´/
Böhmová E.
Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava
8. Hodnotenie úrovne hygieny rúk vo FN Trnava /20´/
Mišechová K.1, Prnová J.2,4,5, Brňová J.3,4,5
1Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne
2Katedra verejného zdravotníctva FZaSP TU
3Katedra lab.vyš.metód v zdravotníctve FZaSP TU
4Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie FN Trnava
5Centrum mikrobiológie a prevencie infekcií FZa SP TU
9. Nozokomiálne nákazy vo výučbe medikov na LF UK v Bratislave /20´/
Fulová M.1, Bražinová A.1, Vitovič P.2, Kotrbancová M.1, Perželová J.1, Špaleková M.1
1Ústav epidemiológie LF UK
2Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania
10. Nemocničné nákazy – nová forma prístupu k informáciám závažnej problematiky zdravotníctva /20´/
Lužinský L.
Infektologická ambulancia Nemocnica Zvolen

III. POSTEROVÁ SEKCIA
Predsedajúci: doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

11. Ekonomické aspekty izolácie pacienta osídleného multirezistentným kmeňom
Adamišin M.1, Chovanová Š.1, Križan V.2, Haburajová E.2
1Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov, Bratislava
2Oddelenie dlhodobo chorých, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov, Bratislava
12. Implementácia programu hygieny rúk v UN Martin
Bielená Ľ, Kelčíková S.
Oddelenie nemocničnej hygieny, Univerzitná nemocnica v Martine
Ústav pôrodnej asistencie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
13. Výskyt nozokomiálnych nákaz a zastúpenie infekcií vyvolaných vyvolaných Clostridium difficile na Klinike geriatrie a na Oddelení dlhodobo chorých v Univerzitnej nemocnici v Bratislave
Mrázová M., Mráz M.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

II. deň / Utorok 30. apríla 2019

IV. SEKCIA

Antimikrobiálna rezistencia, varia
Predsedajúci: MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
MUDr. Adriana Kompaníková

14. Očkovanie proti pneumokokom na Slovensku. Kde sme? /20´/
Šimurka P., Maďarová L., Dluholucký S., Klement C.
FNsP Trenčín, Detské oddelenie
prednáška podporená spoločnosťou Pfizer
15. Rezistencia na ATB, začiatok postantibiotickej éry? /20´/
Kónyová Z.
Odddelenie klinickej mikrobiológie NsP Brezno, n. o.
16. Dezinfekčné prípravky z pohľadu aktuálnej platnej legislatívy v SR /20´/
Šurín S.
Schűlke SK
prednáška podporená spoločnosťou Schűlke
17. Encompass ako indicator kvality sanitácie v zdravotníckych zariadeniach /20´/
Hlebašková M., Šuľáková K.
Svet zdravia, NsP Trebišov a.s.

V. SEKCIA
Clostridium difficile – aktuálny problém v ZZ
Predsedajúci: MUDr. Zuzana Kónyová, MUDr. Viera Morihladková

18. Problematika Clostridium difficile v slovenských nemocniciach /20´/
Jamrichová M.1, Štefkovičová M.1,2, Kopilec Garabášová M.1, Námešná J.3, Avdičová M.3
1Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne
2Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
3Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici
19. Opatrenia pri výskyte klostrídiových infekcií v NsPBrezno /20´/
Kónyová Z.
Odddelenie klinickej mikrobiológie NsP Brezno, n. o.
20. Klostrídiové infekcie v Svete zdravia /20´/
Skalová J.
Svet zdravia a.s.
21. Nozokomiálne nákazy – širší pohľad na infekcie vyvolané baktériou Clostridium difficile /20´/
Zajacová T., Dobáková P., Poľanová M.
NÚTRCHaHCH Vyšné Hágy

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top