Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V NEONATOLÓGII

    22. - 23. 10. 2019 | DIXON Resort Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

Prihlášky

Registrácia bola ukončená z dôvodu naplnenia kapacít.

Zasielanie prihlášok


Prihláška k aktívnej účasti: do 31. 8. 2019
Trvanie prednášky: 10 min (pokiaľ nie je dohodnuté s organizátorom inak)
Forma prednášky: PowerPoint

Abstrakty k prednáškam vkladajte v online registrácii, alebo zašlite mailom na marketing@amedi.sk.
Abstrakty budú slúžiť ako podklad na posúdenie obsahu prednášky pred zaradením do programu.
Prihlásením k aktívnej účasti dáva autor súhlas so zverejnením prednášky na stránke neonatologickasestra.sk


Prihláška k pasívnej účasti: do 9. 9. 2019

Kredity


Aktívna a pasívna účasť bude hodnotená kreditmi v zmysle ustanovení Vyhláška MZ SR 74/2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka platná od 15. 3. 2019. Potvrdenie o účasti obdrží každý účastník po ukončení podujatia.

Pasívna účasť
Utorok 22. 9. 2019 – 5 kreditov
Streda 23. 9. 2019 – 3 kredity

Aktívna účasť

domáci autor prednášky – 10 kreditov
domáci spoluautor (prví dvaja) – 5 kreditov
zahraničný autor prednášky – 15 kreditov
zahraničný spoluautor (prví dvaja) – 10 kreditov

Abstrakty

Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka 150 - 200 slov. Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru. Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky. Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.

Štruktúra abstraktu:
Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top