Podujatie XIV. Slovenský vakcinologický kongres je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XIV. Slovenský vakcinologický kongres

    1. – 3. 6. 2023 | Grandhotel Praha Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica 8, Vysoké Tatry

Prednášky

Program 1. 6. Štvrtok

 

12:30 – 12:55 OTVORENIE
Príhovory členov čestného predsedníctva

 

12:55 – 13:00 PRESTÁVKA

 

13:00 – 13:20 I. ÚVODNÁ PREDNÁŠKA

ZA ZDRAVÍM NA ULICI – PREVENCIA INFEKČNÝCH OCHORENÍ V MARGINALIZOVANÝCH KOMUNITÁCH
Roussier Lucia1, Kostičová Michaela2
1 Občianske združenie Equita
2 Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave

 

13:20 – 13:30 PRESTÁVKA


13:30 – 14:50 II. NOVÉ A STARONOVÉ HROZBY
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
MUDr. Irena Martinková


1. 21. STOROČIE – GLOBÁLNY PROBLÉM EMERGENTNÝCH A REEMERGENTNÝCH CHORÔB
Hudečková Henrieta
Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova LF v Martine, UK v Bratislave


2. DIFTÉRIA – STÁLA HROZBA
Avdičová Mária1,2, Lengyelová Viera3, Líšková Mária4
1,2RÚVZ Banská Bystrica
2 Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica
3 RÚVZ Košice, NRC pre diftériu
4 RÚVZ Prešov, Odbor epidemiológie
Odborná prednáška podporená spoločnosťou Swixx Biopharma


3. DIFTÉRIE MEZI NÁMI, KLINICKÝ OBRAZ A TERAPEUTICKÝ POSTUP
Petroušová Lenka1, Martinková Irena2
1 Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava
2 KHS Ostrava


4. EPIDEMICKÝ VÝSKYT KOŽNÍHO ZÁŠKRTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Martinková Irena1, Vrábliková Vera1, Petroušová Lenka2
1 KHS Ostrava
2 Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava


5. VYBRANÉ RESPIRAČNÍ INFEKCE – EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE, MOŽNOSTI OČKOVÁNÍ
Pazdiora Petr
Ústav epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni, Univerzita Karlova


DISKUSIA


14:50 – 15:10 PRESTÁVKA


15:10 – 16:10 III. NÁRODNÝ IMUNIZAČNÝ PROGRAM – PLNENIE A ÚSKALIA
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD, MPH
prof. MUDr. Petr Pazdiora, PhD.

 

1. ERADIKÁCIA POLIOMYELITÍDY – SEN ALEBO REALITA?
Krištúfková Zuzana1, Bakoss Ivan2, Pastuchová Katarína3
1 Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva,
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Odbor imunizácie
2 Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie, ÚVZ SR
3 Národné referenčné centrum pre poliomyelitídu, ÚVZ SR


2. ZHODNOCENÍ SURVEILLANCE PERTUSE U DĚTÍ DO 1 ROKU VĚKU V ČR V LETECH 2015, 2017 A 2019 (ÚPLNOST DAT A VČASNOST HLÁŠENÍ)
Liptáková Monika1,2, Špačková Michaela1, Balasegaram Sooria3,
Malý Marek4, Kynčl Jan1, Fabiánová Kateřina1
1 Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Centrum epidemiologie
a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
2 European Programme for Intervention Epidemiology Training, European Centre
for Disease Prevention and Control, Stockholm
3 UK Health Security Agency, London
4 Oddělení biostatistiky, Státní zdravotní ústav, Praha


3. VAKCINAČNÝ PÄŤUHOLNÍK ALEBO PENTAGÓN
Gibalová Eva
Všeobecný lekár pre deti a dorast, Salutaris, s. r. o., Bratislava


4. NÁRODNÝ REGISTER OČKOVANIA
Mikláš Daniel1, Hianik Tibor1, Avdičová Mária2
1 Softec, spol.s r. o.
2 RÚVZ Banská Bystrica


DISKUSIA


16:10 – 16:25 PRESTÁVKA


16:25 – 17:45 IV. PREVENCIA VZDUŠNÝCH NÁKAZ
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD, MPH
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.


1. RS VÍRUSY A MOŽNOSTI ICH PROFYLAXIE
Prymula Roman
LF UK Hradec Králové


2. INOVATÍVNE VAKCÍNY PROTI RESPIRAČNÝM PATOGÉNOM
Chlíbek Roman, Smetana Jan
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany, Hradec Králové


3. 12 ROKOV SKÚSENOSTÍ S PNEUMOKOKOVÝM ZÁPALOM STREDNÉHO UCHA V ÉRE KONJUGOVANÝCH VAKCÍN. POHĽAD OTORINOLARYNGOLÓGA
Mačaj Matúš1, Perdochová Lubica2
1 ORL, UN – sv. Michala, Bratislava
2 MEDIREX group
Odborná prednáška podporená spoločnosťou Pfizer


4. JE CHRÍPKA U DETÍ HROZBOU?
Krištúfková Zuzana
Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva,
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Odborná prednáška podporená spoločnosťou Viatris


5. JE POTŘEBA HD – HIGH DOSE VAKCÍN PROTI CHŘIPCE?
Pazdiora Petr
Ústav epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni, Univerzita Karlova
Odborná prednáška podporená spoločnosťou Swixx Biopharma


DISKUSIA

Program 2. 6. Piatok


8:00 – 8:50 V. POSTERY I.
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.


1. VPLYV PANDÉMIE COVID-19 A NA DUŠEVNÉ A FYZICKÉ ZDRAVIE SENIOROV
Argalášová Ľubica1, Kostičová Michaela2, Hirošová Katarína1, Samohýl Martin1,
Babjaková Jana1, Rimárová Kvetoslava3, Dorko Erik3, Jurkovičová Jana1
1 Ústav hygieny, Lekárska fakulta Univerzita Komenského, Bratislava
2 Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta Univerzita
Komenského, Bratislava
3 Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Lekárska fakulta Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika, Košice


2. OPIČIE KIAHNE V BRATISLAVSKOM KRAJI
Csibová Viktória1, Gába Peter2, Foltínová Alla1, Sásiková Kristína1, Šima Katarína1
1 Odbor epidemiológie, RÚVZ Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave
2 Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


3. ZAOČKOVANOSŤ VYBRANÝCH CHRONICKY CHORÝCH PACIENTOV PROTI CHRÍPKE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V SEZÓNE 2021/2022
Kotlebová Nina1, Ištokovičová Petra2, Mišík Matej2, Szalay Tomáš3, Krištúfková Zuzana1
1 Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva,
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2 Inštitút zdravotných analýz, Ministerstvo zdravotníctva SR
3 Odbor zdravotníctva, Bratislavský samosprávny kraj


4. VÝSKYT COVID 19 V JIHOČESKÉM KRAJI
Kotrbová Kvetoslava
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, České Budějovice


5. POPULAČNÍ ANALÝZA STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SÉROTYPU 19A METODOU SEKVENACE CELÉHO GENOMU V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ PO JEHO ZAŘAZENÍ DO PNEUMOKOKOVÉ KONJUGOVANÉ VAKCÍNY
Okonji Zuzana, Kozáková Jana
SZÚ Praha


6. POSTOJ K OČKOVANIU ŠTUDENTOV 5. ROČNÍKA LF UK V BRATISLAVE
Nováková Dorota, Kotrbancová Martina, Fulová Miriam, Perželová Jana
Ústav epidemiológie, LF UK v Bratislave


DISKUSIA


8:50 – 9:00 PRESTÁVKA


9:00 – 10:00 VI. SYMPÓZIUM FIRMY Merck Sharp & Dohme, s.r.o.:
OČKOVANIE – JEDEN ZO ZÁKLADNÝCH PILIEROV PREVENCIE
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH


1. PNEUMOKOKOVÉ OCHORENIA, STARÁ TÉMA, NOVÉ MOŽNOSTI
Jeseňák Miloš
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, UN Martin


2. CESTA AKO MÔŽEME NA SLOVENSKU ERADIKOVAŤ OCHORENIA SÚVISIACE S HPV INFEKCIOU
Prokopová Elena
PRO BABY, s. r. o., Bratislava


DISKUSIA


10:00 – 10:15 PRESTÁVKA

 

10:15 – 11:30 VII. COVID-19 A POSTCOVIDOVÉ OBDOBIE
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI
doc. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.


1. VARIANTOVO-ADAPTOVANÉ VAKCÍNY PROTI COVID-19
Urbančíková Ingrid
Centrum pre očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami
očkovania, DFN Košice, Ústav epidemiológie LF UPJŠ Košice
Odborná prednáška podporená spoločnosťou Medison


2. ANALÝZA POSTOJOV K OČKOVANIU V PRIEBEHU PANDÉMIE COVID-19 NA SLOVENSKU
Novák Martin1, Zibolenová Jana1, Tatarková Mária1, Nováková Elena2, Stašová
Martina3, Červeňová Tatiana3, Hudečková Henrieta1
1 Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity
Komenského v Bratislave, Martin
2 Ústav mikrobiológie a imunológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzity Komenského v Bratislave, Martin
3 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine


3. SLIZNIČNÉ VAKCÍNY A RESPIRAČNÉ OCHORENIA
Košturiak Radovan
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Nitra


4. COVID-19, RESPIRAČNÉ INFEKCIE A IMUNITA – ČO SME SA NAUČILI
Jeseňák Miloš
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, UN Martin
Odborná prednáška podporená spoločnosťou Pfizer


5. AKÁ JE ŠANCA PREŽITIA U OČKOVANÝCH CHORÝCH VS U NEOČKOVANÝCH CHORÝCH S COVID-19?
Musilová Monika1, Wimmerová Soňa3, Nedela Roman1, Svitok Marek4,
Kerlik Jana1, Avdičová Mária1,2
1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
2 Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica
3 SZU, Ústav biofyziky, informatiky a bioštatistiky
4 Technická univerzita vo Zvolene


DISKUSIA


11:30 – 13:00 OBED


13:00 – 14:20 VIII. KAZUISTIKY OCHORENÍ PREVENTABILNÝCH OČKOVANÍM
Predsedníctvo: doc. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
MUDr. Pavel Kosina, PhD.


1. JE TBC AKTUÁLNOU HROZBOU U DETÍ?
Kaňuchová Kristína1, Zamba Štefan1, Kunč Peter2, Jurečková Dana3
1 Infektologické oddelenie NsP š. Kukuru Michalovce, a.s., Svet zdravia
2 Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, Dolný Smokovec
3 Pediatrické oddelenie NsP Š.Kukuru MIchalovce, a.s., Svet zdravia


2. ZÁVAŽNÉ FORMY DETSKEJ TBC NA SLOVENSKU
Ferenc Peter, Strachan Tomáš, Matiščáková Michaela, Fábry Jaroslav
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, Dolný Smokovec


3. MYKOBAKTERIÁLNA PERIFÉRNA LYMFADENOPATIA
Strachan Tomáš, Ferenc Peter, Seňková Martina, Matiščáková Michaela,
Kunč Peter, Fábry Jaroslav
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, Dolný Smokovec


4. NEOČKOVANÉ DIEŤA S DIFTÉRIOU
Pisarčíková Mária1, Fedor Pavol1, Čurillová Jana1
1 Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny,
Detská fakultná nemocnica Košice
2 Detské oddelenie FNsP, Prešov

5. INVAZIVNÍ MENINGOKOKOVÁ ONEMOCNĚNÍ A MOŽNOSTI PREVENCE (ANEB MENINGOKOK OPĚT MEZI NÁMI)
Rumlarová Šárka
Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice a Univerzity Karlovy
Hradec Králové


6. INFEKCE VYVOLANÉ VIREM VARICELLA ZOSTER, LZE JIM PŘEDCHÁZET OČKOVÁNÍM?
Kosina Pavel
Klinika infekčních nemocí, Centrum očkování a cestovní medicíny, Lékařská fakulta
UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové


DISKUSIA


14:20 – 14:40 PRESTÁVKA


14:40 – 15:35 IX. VARIA
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MUDr. Andrea Kološová, PhD.


1. KLIEŠŤOVÁ ENCEFALITÍDA Z POHĽADU EPIDEMIOLÓGA
Štefkovičová Mária, Litvová Slávka
Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Odborná prednáška podporená spoločnosťou Pfizer


2. EPIDEMIE VIROVÉ HEPATITIDY A V JIHOČESKÉM KRAJI 2020-2022
Bendíková Hana1, Kotrbová Kvetoslava2
1 Protiepidemický odbor KHS Jč kraje, KHS Jihočeského kraje se sídlem
v Českých Budějovicích
2 KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích


3. VÝSKYT VHB, VHC, HIV A SYFILISU U MIGRANTOV NA SLOVENSKU
Bražinová Alexandra, Doležalová Kristína, Mračková Terézia, Gába Peter
Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


DISKUSIA


15:35 – 15:50 PRESTÁVKA


15:50 – 16:50 X. KRITICKÉ MYSLENIE
Predsedníctvo: Martin Poliačik


1. ROZUM OCHRAŇUJE NÁŠ SOCIÁLNY STAV – PRAVDU MUSÍME HĽADAŤ INDE – INTERAKTÍVNA PREDNÁŠKA
Poliačik Martin
Akadémia kritického myslenia


Program 3. 6. Sobota


8:00 – 8:50 XI. POSTERY II.
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.


1. BESNOTA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY – OPÄTOVNÝ VÝSKYT
Ondrejková Anna, Korytár Ľuboš, Prokeš Marián, Drážovská Monika, Vojtek
Boris, Zákutná Ľubica, Zemanová Silvia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra epizootológie,
parazitológie a ochrany spoločného zdravia, Košice


2. PROBLEMATIKA KLIEŠŤOVEJ ENCEFALITÍDY V RÁMCI CESTOVNEJ MEDICÍNY
Kerlik Jana, Musilová Monika, Avdičová Mária
Odbor epidemiológie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Banskej Bystrici


3. EPIDEMIOLOGICKÉ VYŠETROVANIE NOVÝCH PRÍPADOV OSÝPOK V BRATISLAVSKOM KRAJI
Šima Katarína1, Mračková Terézia2, Foltínová Alla1, Csibová Viktória1, Sásiková
Kristína1, Gába Peter1,2
1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom
v Bratislave
2 Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


4. HEMORAGICKÁ VARICELA V DETSKOM VEKU
Šofranková Lenka, Oppová Daša, Šlenker Branislav, Jeseňák Miloš, Bánovčin
Peter
Klinika detí a dorastu UN Martin


5. VAKCINÁCIA PROTI ZÁPADONÍLSKEMU VÍRUSU
Zákutná Ľubica, Ondrejková Anna, Korytár Ľuboš, Prokeš Marián,
Vojtek Boris, Drážovská Monika
Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia,
Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach


6. MEDZINÁRODNÝ PROJEKT CPW – PREVENCIA NÁDOROV SÚVISIACICH S INFEKCIOU V RÁMCI ZDRAVOTNÉHO DOHĽADU PRI PRÁCI
Musilová Monika1, Oravec Bérešová Jana1, Kerlik Jana1, Klöslová Zuzana2,
Beláková Jarmila2, Kľocová Adamčáková Zora4, Fabianová, Eleonóra2, Avdičová
Mária1,3
1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, odbor epidemiológie
2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, odbor preventívneho
pracovného lekárstva
3 Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica
4 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, odbor podpory
zdravia a výchovy k zdraviu


DISKUSIA


8:50 – 9:00 PRESTÁVKA


9:00 – 10:45 XII. CESTOVANIE A OČKOVANIE
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MUDr. Milan Trojánek, PhD.


1. OČKOVÁNÍ A PŘEDVÝJEZDOVÉ PORADENSTVÍ
Nyčová Aneta
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny, 2. LF UK a FN Motol


2. MALÁRIE
Grebenyuk Vyacheslav
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny, 2. LF UK a FN Motol


3. SOUČASNÉ MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY OČKOVÁNÍ PROTI MALARII
Smetana Jan, Chlíbek Roman
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany, Hradec Králové


4. TROPICKÉ ARBOVIRÓZY A JINÉ HOREČNATÉ INFEKCE
Trojánek Milan
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny, 2. LF UK a FN Motol


5. VAKCÍNA PROTI DENGUE – BENEFIT NEBO RISK?
Chlíbek Roman, Smetana Jan
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany, Hradec Králové


DISKUSIA


10:45 – 11:00 ZÁVER KONGRESU

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top