Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Dieťa s poruchou sluchu:
    diagnostika a liečba
    POSTGRADUÁLNY KURZ

    3.-4. november 2016 | GRAND HOTEL BELLEVUE**** Horný Smokovec

PRÍHOVOR

Vážené kolegyne a kolegovia,

    dovoľte mi prihovoriť sa Vám v mene vedúcich pracovníkov detských otorinolaryngologických pracovísk na Slovensku a v Česku. Nadväzujúc na historické korene česko-slovenských podujatí sme sa dohodli, že uvedieme do života novú spoločnú akciu v podobe postgraduálneho kurzu pod názvom „Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba“. K tomuto činu nás vedie neuspokojivý stav starostlivosti o deti s poruchou sluchu v našich krajinách a potreba zlepšiť ho. Cieľom podujatia je školiť všetkých účastníkov starostlivosti o takéhoto pacienta na úrovni súčasných poznatkov foniatrie vychádzajúc z guidelinov vyspelých európskych krajín. Cieľovou skupinou sú teda ORL lekári, foniatri, neonatológovia, klinickí logopédi, špeciálni pedagógovia a v neposlednom rade rodičia detí s poruchou sluchu.

    Kurz bude mať vždy tri časti. V prvej sa chceme zaoberať organizáciou starostlivosti o deti s poruchou sluchu v oboch krajinách, preberať platnú legislatívu a aktuálny stav tohto druhu zdravotnej starostlivosti. Zvážime prizvanie prednášateľov z krajín, v ktorých existujú kvalitné národné guideliny, fungujú národné centrálne registre pre deti s poruchou sluchu, prípadne u nich existujú kvalitné svojpomocné kluby. V druhej časti sa chceme zaoberať diagnostikou sluchu predovšetkým u malých detí, hovoriť o správnej klinickej praxi nutnej pre stanovenie poruchy sluchu a následnej starostlivosti o dieťa v interdisciplinárnom rozsahu, o potrebe a formách úzkej spolupráce s rodičmi pacientov, ktorých úloha je nezastupiteľná. V tretej časti budeme preberať liečbu pacientov – tentoraz sme sa rozhodli venovať sa pacientovi s načúvacím prístrojom. Za týmto účelom sme pozvali ako prednášateľov kolektív pána doc. MUDr. Mojmíra Lejsku, CSc., ktorý vedie české renomované pracovisko AUDIO-PHON, s.r.o., ktoré navštevuje aj množstvo malých slovenských pacientov. Na záver podujatia plánujeme priateľské stretnutie odbornej verejnosti, zástupcov firiem s pomôckami pre sluchovo-
postihnutých a rodičmi malých pacientov.

    Veríme, že naše úsilie sa stretne so záujmom odbornej, ako aj laickej verejnosti. Kvalitná starostlivosť o deti s poruchou sluchu je podmienkou ich ďalšieho plnohodnotného života. Máme dnes k dispozícii v minulosti nevídané množstvo diagnostických a liečebných možností, dostatok príkladov fungujúcich celoplošných národných guidelinov v rámci EÚ, ktoré umožňujú postihnuté deti vyhľadávať včas a pomôcť im. Spolu s nami sledujú tento cieľ mnohí edukovaní vzdelaní rodičia, ktorí sa dokážu orientovať v súčasnom svete plnom informácií a dožadujú sa pre svoje deti nielen kvalitnej, ale aj dostupnej starostlivosti.

    Tešíme sa na stretnutie s každým, kto má záujem o nové vedomosti z oblasti pedaudiológie. K zaujímavému programu sme zvolili atraktívne postredie Vysokých Tatier ako pridanú hodnotu.

S pozdravom

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
prednostka Detskej otorinolaryngologickej kliniky LF UK a DFNsP v Bratislave

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 903 224 625

back to top