Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • IV. celoštátna vedecká konferencia

    26.3.2015 | Aula Polyfunkčného zariadenia SZU Bernolákova ul., 974 05 Banská Bystrica

ODBORNÝ PROGRAM

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCIE
K stiahnutiu vo formáte pdf TU

26.3.2015
Aula Polyfunkčného zariadenia SZU

7.00 – 9.00     Registrácia účastníkov

9.30 – 10.30   Slávnostné otvorenie, príhovory hostí

Čestné predsedníctvo:

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU v Bratislave,
prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., čestný rektor SZU v Bratislave
doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

10. výročie založenia Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Beáta Frčová, Svetozár Dluholucký

Kultúrny program

10.40 - 12.00    Blok vyžiadaných prednášok (dĺžka prednášky 15‘)
Aula Polyfunkčného zariadenia SZU v Bratislave
Predsedníctvo: Svetozár Dluholucký, Tatiana Rapčíková

10.40 – 10.55    Výživa, životné prostredie a vývoj dieťaťa
                          Svetozár Dluholucký
10.55 – 11.10    Rastové grafy pre sériové lipidy u detí a adolescentov: diagnostika a monitorovanie dyslipidémií
                          Roman Alberty, Dáša Albertyová
11.10 – 11.25    Surveillance nozokomiálnych nákaz
                          Anna Lesňáková
11.25 – 11.40    Úroveň vedomostí hypertonikov o hypertenzii
                          Anna Kúdelová, Helena Koňošová, Alexandra Klačová
11.40 – 11.55    Reprezentatívna sestra v ambulancii versus IBA sestra na ambulancii
                          Jaroslava Nemogová, Karol Urbanec
Diskusia

Prestávka – občerstvenie

12.30 – 14.00    II. blok prednášok – Prevencia civilizačných ochorení v komunitnom
                         ošetrovateľstve (dĺžka prednášky 10’ )

Aula Polyfunkčného zariadenia SZU
Predsedníctvo: Anna Macková, Jarmila Bramušková, Elena Janiczeková

12.30 – 12.40    Podpora zdravia a ošetrovateľstvo

                          Michaela Vicáňová
12.40 – 12.50    Dimenzie edukácie v prevencii civilizačných ochorení
                          Mariana Magerčiaková
12.50 – 13.00    Přístup žen k prevenci rakoviny prsu a jeho determinace věkem a vzděláním
                          Ivana Lamková, Alena Hamanová
13.00 – 13.10    Faktory ovplyvňujúce nesprávny vývin chrbtice u detí školského veku
                          Jarmila Bramušková, Simona Šprlová, Eva Balogová
13.10 – 13.20    Výživa a pohybová aktivita detí predškolského veku
                          Helena Kadučáková
13.20 – 13.30    Postavenie komunitnej sestry v ochrane zdravia pri práci
                          Monika Babincová
13.30 – 13.40    Zlepšuje zdravá výživa prognózu pri onkologickom ochorení ?
                          Iveta Grežďová
13.40 – 13.50    Etické dilemy v ošetrovateľskej starostlivosti o detského pacienta rôznych kultúr
                          Mária Šupínová, Ivana Oslancová, Jana Virgulová, Anna Melichová
13.50 – 14.00    Expozícia plesňami vo vnútornom prostredí budov a respiračné zdravie detí
                          Katarína Slotová, Tatiana Antová, Františka Hrubá, Eleonóra Fabiánová
Diskusia

Prestávka


12.30 – 14.00    III. blok prednášok – Varia (dĺžka prednášky 10’)
Prednášková miestnosť Londýn Polyfunkčného zariadenia SZU
Predsedníctvo: Kvetoslava Koppová, Mária Šupínová, Soňa Feiková

12.30 – 12.40    Ošetřovatelská péče o nemocné s chronickým srdečním selháním a jejich kvalita života
                          Jana Haluzíková
12.40 – 12.50    Význam iniciativy baby- friendly hospital pro zdraví růst a vývoj dítěte
                          Jana Chrásková
12.50 – 13.00    Problematika vedení ošetřovatelské dokumentace
                          Ivana Brabcová
13.00 – 13.10    Haptika – významný fenomén v procesu nefarmakologické terapie pacientů
                          Michaela Harabišová, Tatiana Rapčíková
13.10 – 13.20    Návrh protokolu jednotného postupu pri príprave pacienta na operáciu hrubého čreva
                          Elena Janiczeková, Peter Kothaj, Tatiana Rapčíková
13.20 – 13.40    Riziko nádorových ochorení z expozície arzénu pitnou vodou
                          Kvetoslava Koppová
13.40 – 13.50    Nozokomiálne  nákazy – aktuálny problém ošetrovateľstva
                          Jana Virgulová, Gabriela Jakubčáková, Oľga Rastocká
13.50 – 14.00    Intoxikácie v detskom veku
                          Mária Šupínová, Jana Virgulová, Barbora Bartošová
Diskusia

Prestávka

14.30 – 16.00    IV. blok prednášok – Fyzioterapia a civilizačné ochorenia (dĺžka prednášky 10’)
Prednášková miestnosť Londýn Polyfunkčného zariadenia SZU
Predsedníctvo: Daniel Gurín, Šárka Tomková, Roman Bednár

14.30 – 14.40    Kardiovaskulárna rehabilitácia vo vybraných štátoch Európy
                          Daniel Gurín, Hedviga Hanesová, Anna Butorová
14.40 – 14.50    Účinný trojdimenzionálny preventívny program proti bolestiam chrbta pre sestry
                          Roman Bednár
14.50 – 15.00    Funkčná sebestačnosť pacienta po náhlej cievnej mozgovej príhode ako výsledok holistickej starostlivosti
                          Miriam Polhorská
15.00 – 15.10    Rehabilitácia pred a po totálnej endoprotéze kolenného kĺbu
                          Zuzana Hudáková, Oľga Šrobárová
15.10 – 15.15    Efekt aerobného vytrvalostného tréningu a kvalita života pacientov s kardiovaskulárnym ochorením
                          Daniel Gurín, Šárka Tomková, Monika Bednářová
15.15 – 15.25    Redukcia obezity detí staršieho školského veku krokmi fyzioterapie
                          Anna Butorová, Jana Pešková, Šárka Tomková
Diskusia

V. blok – Posterové prezentácie
1.    Obezita u detí v školskom veku – príčiny a prevencia
        Eva Balogová, Jarmila Bramušková, Jana Boroňová
2.    Turniket – prvá voľba pri zastavovaní masívneho krvácania
        František Genšor, Peter Kyseľ
3.    Nehody s hromadnýn postihnutím osôb
        Martin Žiak, František Glončák
4.    Manažment bolesti na hrudníku v prednemocničnej starostlivosti
        František Glončák, Martin Žiak

Záver konferencie
Beáta Frčová

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 (0)903 224 625

back to top