Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • IV. celoštátna vedecká konferencia

    26.3.2015 | Aula Polyfunkčného zariadenia SZU Bernolákova ul., 974 05 Banská Bystrica

ZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC

ZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC

Z konferencie bude vydaný zborník vedeckých prác. Do zborníka budú zaradené len príspevky, ktoré budú posúdené recenzentom a budú rešpektovať pokyny autorom.


Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo na posúdenie zaslaných  prednášok a posterov. Prijatie, resp. neprijatie Vám bude oznámené na Vašu e- mailovú adresu. Bez zaslania abstraktu nebude prednáška/poster prijatý.


Plný text prednášky je možné vložiť v online registrácii alebo zaslať elektronicky v dokumente WORD na e-mail: marketing@amedi.sk
do 4.2.2015

Forma prezentácie
prednáška, poster
Prednáška: dĺžka trvania max. 10 minút, vyžiadané prednášky 15 min
Prezentácia: Laptop + dataprojektor
Poster: lekári - poster rozmeru (š x v) 116 cm x 86 cm (na šírku)
            sestry - poster rozmeru (š x v) 86 cm x 116 cm (na výšku)

POKYNY PRE AUTOROV PRÍSPEVKOV
Žiadame autorov, aby svoje prednášky v plnom znení upravili podľa nasledovných pokynov.
V prípade, že príspevky nebudú rešpektovať pokyny autorom, budú automaticky zasielané naspäť.

Všeobecné pokyny

› Textový editor WORD
› Okraje strany: hore, dolu, vpravo, vľavo = 2,5 cm
› Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5
› Nerozdeľujte slová ručným spojovníkom na konci riadku
› Nezarovnávajte okraje, neukončujte riadok klávesou Enter
› Tabuľky nesmú byť väčšie, ako je nastavenie strany
› Nepoužívať skratky bez ďalšieho vysvetlenia v texte
› Spôsob odkazovania v texte metódou meno a rok (Slančík, 2010)

Štruktúra príspevku teoretického charakteru
› Názov príspevku (veľkými písmenami)
Vynechať riadok
› Meno a priezvisko autor/autorov (bez titulov, dôsledne dodržte poradie: krstné meno a priezvisko)
› Oficiálny, neskrátený názov pracoviska
Vynechať riadok
› Súhrn (maximálne 200 slov)
› Kľúčové slová (5 slov)
› Summary
› Key words
Vynechať riadok
› Úvod
› Vlastný text (max. 6 word strán)
› Záver
› Zoznam bibliografických odkazov (podľa normy STN ISO 690)
› Úplná kontaktná adresa autora/autorov

Štruktúra príspevku prezentujúceho výsledky empirického výskumu
› Názov príspevku (veľkými písmenami)
Vynechať riadok
› Meno a priezvisko autor/autorov (bez titulov, dôsledne dodržte poradie: krstné meno a priezvisko)
› Oficiálny, neskrátený názov pracoviska
Vynechať riadok
› Súhrn (maximálne 200 slov)
› Kľúčové slová (5 slov)
› Summary
› Key words
Vynechať riadok
› Úvod
› Ciele práce
› Súbor, metodika
› Výsledky (vrátane tabuliek a grafov)
› Diskusia, využitie výsledkov
› Záver
› Zoznam bibliografických odkazov (podľa normy STN ISO 690) - (vid. príklady nižšie)
› Úplná kontaktná adresa autora/autorov

Príspevky budú recenzované a anonymné recenzentské posudky Vám budú zaslané.


Príklady:

Knihy/Monografie
TIMKO, J. – SIEKEL, P. – TURŇA, J. 2004. Geneticky modifikované organizmy. Bratislava: Veda, 2004. 104 s. ISBN 80-224-0834-4.

Článok v časopise

STEINEROVÁ, J. 2000. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In Pedagogická revue, ISSN 1335-1982, 2000, roč. 2, č. 3, s. 8-16.

Príspevok na internete

SPEIGHT, J. G. 2005. Lange’s Handbook of Chemistry. [online]. London: McGraw-Hill, 2005. 1572 s. [cit. 2009.06.10.] Dostupné na internete: <http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_searchType=basic>. ISBN 978-1-60119-261-5.

Príspevok v zborníku na CD-ROM

ZEMÁNEK, P. 2001. The machines for “green works” in vineyards and their economical evaluation. In 9th International Conference: proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture [CD-ROM]. Lednice: Mendel University of griculture and Forestry, 2001, s. 262-268. ISBN 80-7157-524-0.

Vedecko-kvalifikačné práce

MIKULÁŠIKOVÁ, M. 1999. Didaktické pomôcky pre praktickú výučbu na hodinách výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl: diplomová práca. Nitra: UKF, 1999. 62 s.

Príspevky, ktoré nebudú včas zaslané a upravené v zmysle pokynov autorom nebudú zaradené v zborníku.

Termín zaslania plného znenia príspevkov najneskôr do 4. 2. 2015

Príspevky vo vyššie uvedenej úprave a v stanovenom termíne zasielajte na adresu:

Ing. Dana Lakotová, A-medi management, s.r.o.
Kupeckého 3, 821 08 Bratislava

e-mail: marketing@amedi.sk

Súbor označte:
BB 2015 – priezvisko – názov príspevku.doc (bez diakritiky)ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 (0)903 224 625

back to top