Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 26. VÝROČNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ UROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

    5. - 7. 6. 2019 | Aula Magna Malá hora 4/A, 036 01 Martin

Aktívna účasť

ABSTRAKTY                                                                                                                        
ABSTRAKT JE MOŽNÉ
Abstrakty je možné prihlásiť výlučne elektronicky vyplnením online formuláru
dostupného na webovej stránke www.sus2019.sk do 1. 5. 2019.

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie
(prednáška, komentovaný elektronický poster, nekomentovaný elektronický poster, sekcia sestier),
pričom autor má možnosť vyznačiť svoju preferenciu.

Všetky príspevky - prednášky, elektronické postery je potrebné pripraviť vo formáte .ppt
Informáciu o akceptácii abstraktu obdržíte najneskôr do 15. 5. 2019.

POSTEROVÁ SEKCIAPOKYNY PRE PRÍPRAVU POSTEROV
- prosíme o prípravu posterov v programe MS PowerPoint
- veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky)
- súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu steiningerova@amedi.sk
- aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty, grafy a tabuľky 

  vystrihnuté z iných súborov, ale vytvorte ich v programoch MS Excel, alebo MS Word.
- doporučená minimálna veľkosť písma je 10 bodov, typ písma Arial

- príprava komentovaného elektronického posteru bude vždy dvojitá:

  1x e-poster na jednej strane (1 slide) PDF
  1x prezentácia e-posteru maximálne na tri strany (3 slide) MS PowerPoint
- príprava nekomentovaného elektronického posteru:
  1x e-poster na jednej strane (1 slide) PDF

- prezentujúci bude mať poster dostupný počas trvania konferencie na LCD obrazovke 

  a na stránke www.sus2019.sk a druhú vlastnú prezentáciu (max. 3 strany) bude prezentovať počas svojej prednášky
- zaslaním posteru autor súhlasí s jeho zverejnením na stránke www.sus2019.sk


REZIDENTI*
SLOVENSKÁ UROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ hradí v plnej výške registračný poplatok, stravu a ubytovanie lekárom v programe rezident. V prihláške je potrebné vyznačiť požadované údaje. Podmienkou je ubytovanie v dvojlôžkovej izbe so spolubývajúcim. Ubytovanie je potrebné rezervovať podľa predchádzajúcich pokynov. Za týchto podmienok sa na Vás bude vzťahovať nepeňažné plnenie za ubytovanie.

*Rezident musí byť členom SUS.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top