Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VII. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ
    KONGRES

    Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

ODBORNÝ PROGRAM

PROGRAM 14.01.2016 ‒ ŠTVRTOK

12:30 ‒ 13:25 Prednášky podporené z edukačného grantu spoločnosti GlaxoSmithKline

1. Cesta vakcíny od myšlienky k pacientovi      20'
Video prezentácia

2. Súčasnosť a budúcnosť vakcín      20‘
Vojtek I.
GlaxoSmithKline

Diskusia      15‘

13:25 ‒ 13:30 Prestávka

13:30 ‒ 13:50 Otvorenie ‒ Príhovory hostí

13:50 ‒ 14:10 I. Úvodná prednáška

1. Cholera – súčasný stav, možnosti prevencie a kontroly      20‘
prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

14:10 ‒ 14:15 Prestávka

14:15 ‒ 15:30 II. Preventívna starostlivosť o migrantov
Predsedníctvo: doc. MUDr. Mária Avdičová PhD., prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

1. Riziká infekčných chorôb súvisiacich so súčasnou vlnou migrácie z pohľadu ECDC      10‘
Avdičová M.1, Krištúfková Z.2
1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
2Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava

2. Problematika migrace v ČR      10‘
Pazdiora P.
Ústav epidemiologie LF UK v Plzni

3. Migrácia a zdravie verejnosti v SR     10‘
Brucháčová Z., Bilyk A.
Ministerstvo vnútra SR

4. Mýty a pravdy o zdravotnom stave migrantov v Európe      15‘
Krčméry V., Suvada J., Hajj I. P. a Tropicteam
Lekárska fakulta UK Bratislava

5. Médiá, utečenci a ohrozenie zdravia    10‘
Kasarda M.
Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola

Diskusia      20‘

15:30 ‒ 15:45 Prestávka

15:45 ‒ 17:15 III. Riziká spojené s migráciou
Predsedníctvo: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD. MPH, doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

1. Historie dětských infekčných chorob od r. 1945      15‘
Marešová V.
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha

2. Aké je riziko vzniku osýpok na Slovensku?      10‘
Hudečková H.1,2, Švihrová V.1, Mečochová A.3, Zibolenová J.1, Szabóová V.1,2
1
Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
2Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine
3Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave

3. Možnosti a úskalia laboratórnej diagnostiky bakteriálnych a vírusových infekcií      10‘
v súvislosti s migráciou
Czirfuszová M.1, Perďochová Ľ. 1, Hučková D. 1, Zajacová H. 1, Rosinský J.2

1HPL spol. s r.o., člen Medirex Group
2
NRC pre Vibrionaceae, RÚVZ Komárno

4. Pokrok v eradikácii a nové problémy s poliomyelitídou      15‘
Hudečková H.
Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine

5. Postpoliomyelitický syndrom      10‘
Manďáková Z., Fabiánová K.
Státní zdravotní ústav Praha

6. Azylanti a migranti v Európe a na Slovensku - pohľad infektológa      10‘
Adamkovičová E., Balogová L., Virág L.
Stredisko pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu, Košice

Diskusia      20‘

17:15 ‒ 17:30 Prestávka

17:30 ‒ 18:15 IV. TBC a jej riziká v súčasnosti
Predsedníctvo: doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD., MUDr. Peter Ferenc

1. Tuberkulóza v Čechách před 100 lety      10‘
Fránová D.
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Plzeň

2. Aktuálna situácia v TBC vo svete a na Slovensku      10‘
Solovič I., Švecová J.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudnej chirurgie Vyšné Hágy

3. Problematika detskej TBC v súčasnosti      10‘
Ferenc P., Dzuracká A., Miškovská M., Strachan T., Fábry J.
ŠÚDTaRCH Dolný Smokovec

4. Očkovanie proti TBC u detí - kedy, kde a koho?      10‘
Jakubička J, Tamášová M.
Ambulancia pediatrie a detskej pneumológie, Nitra

Diskusia      15‘

18:15 ‒ 18:55 V. Možnosti očkovania proti respiračným chorobám ‒ chrípka
Predsedníctvo: doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, MUDr. Jan Kynčl, PhD.

1. Projekt Chránime našich pacientov      10‘
Krištúfková Z.
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

2. Manažment očkovania v ambulancii všeobecného lekára      10‘
Ožvoldíková S.
Ambulancia všeoebecného lekára Šaštín-Stráže

3. Výsledky pilotní části projektu hospitalizovaných případů chřipky      10‘
(GIHSN) v ČR v sezoně 2014 – 2015
Kynčl J., Manďáková Z., Havlíčková M., Jurzykowská L., Králová R., Procházková J.,
Jiřincová H., Šebestová H., Roháčová H., Herrmannová K., Nováková L.
Státní zdravotní ústav, Praha

Diskusia      10‘

PROGRAM 15.01.2016 ‒ PIATOK

9:00 ‒ 11:00 Posterová sekcia
Predsedníctvo: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD. MPH

1. Stanovenie obsahu stabilizátoru ľudského sérového albumínu (HSA)      05‘
v lyofilizovanej monovakcíne proti mumpsu a osýpkam metódou ELISA
Bubanová M., Lopez Cardoso M. F., Tomková M., Horňáková T.
IMUNA PHARM, a.s., Šarišské Michaľany

2. Lymská borelióza - nové možnosti vakcinácie      05‘
Bušová A., Dorko E.
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

3. Možnosti vakcinácie proti chlamýdiovým infekciám      05‘
Čisláková L., Halánová M., Čechová L., Kalinová Z., Babinská I.
UPJŠ, Lekárska fakulta, Ústav epidemiológie, Košice

4. Epidémia vírusovej hepatitídy typu A v okrese Vranov nad Topľou      05‘
Ivanová A., Gerová K., Adamová A.
Regionálny Úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou

5. Manažment laboratórnej diagnostiky chlamýdiových infekcií      05‘
na OKM NAW v Piešťanoch
Jágerová S.
Nemocnica Alexandra Wintera, Oddelenie klinickej mikrobilógie, Piešťany

6. Pasívna imunizácia prematúrnych detí proti RSV vírusu      05‘
a jej dlhodobý dopad na respiračnú chorobnosť
Jakubička J.
Ambulancia pediatrie a detskej pneumológie, Nitra

7. Postoje súčasných a potenciálnych rodičov k očkovaniu      05‘
vykonávanému v SR
Kalinová Z., Halánová M., Čisláková L., Čechová L., Babinská I.
UPJŠ LF, Ústav epidemiológie, Košice

8. Vplyv intervencií na zaočkovanosť zdravotníckych pracovníkov      05‘
proti chrípke
Kollárová D., Ondicová M., Brňová J., Šuleková I., Tencerová M., Kiss T.
RÚVZ Trnava

9. Detekcia antirabických protilátok vakcinovaných ľudí      05‘
Ondrejková A., Slepecká E., Ondrejka R., Süli J., Prokeš M., Korytár Ľ.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

10. Séroepidemiologie spalniček u dospělé populace v České republice      05‘
Smetana J., Chlíbek R., Šošovičková R., Hanovcová I., Gál P., Dítě P.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové

11. Osýpky, rubeola, parotitída a ich možné komplikácie – literárny prehľad      05‘
Szabóová V., Švihrová V., Hudečková H.
Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského,
Ústav verejného zdravotníctva, Martin

12. Sprievodca očkovaním a jeho úloha vo vzdelávaní verejnosti      05‘
v oblasti očkovania
Šimurka P.2, Dluholucký S.1, Urbančíková I.3
1
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
2Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Trenčín
3Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice

13. Genome stability of the Jeryl Lynn derived pavivac mumps virus      05‘
vaccine strain and vaccine safety
Tomková M.1, Labudová M.2, Lopez Cardoso F. M.1, Pantula V.1, Zelník V.2,
Miklošová M.2, Horňáková T.1, Kopaček J.1,2
1
Imuna Pharm a. s., Šarišské Michaľany
2Institute of Virology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava

14. Vyvanutie imunity u osýpok po očkovaní modelový príklad      05‘
Zibolenová J., Chladná Z., Švihrová V., Hudečková H.
Ústav verejného zdrvotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzita Komenského, Martin

15. Problematika tuberkulózy a rizikové skupiny na Slovensku      05‘
Rams R.1, Švihrová V.2, Hudečková H.2, Solovič, I.3
1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade
2Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
3NUTPCHaHCH Vyšné Hágy

16 . IGRA testy včera a dnes      05‘
Poľanová M.
Oddelenie klinickej mikrobiológie, imunológie a alergológie, Národný ústav
tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudnej chirurgie Vyšné Hágy

17 . História očkovania na území Slovenska      05‘
Švihrová V.1, Červeňová T.2, Hudečková H.1,2
1
Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
2Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine

18. Situácia vo výskyte ochorení preventabilných očkovaním      05‘
v prešovskom regióne
Kovaľ J.1, Vypušťáková A.2, Krestiánová K.1
1
Klinika pediatrie, FNsP J.A. Reimana Prešov
2Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov

19. Výsledky vyhodnotenia administratívnej kontroly očkovania      05‘
k 31. 08. 2015 v SR
Mikas J., Mečochová A.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

Diskusia      25‘

11:00 12:00 Prestávka

12:00 13:00 Obed

13:00 14:10 VI. Manažment vedľajších príhod po očkovaní
Predsedníctvo:
MUDr. Pavol Gibala, CSc., MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD.,
MPH, doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric.

1. Priebežné sledovanie a vyhodnocovanie bezpečnosti vakcín      10‘
Gibala P., Matíková M., Fundárková S., Magálová, T.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava

2. Celkové a lokálne vedľajšie príhody po očkovaní      10‘
Urbančíková I., Hudáčková D.
Detská fakultná nemocnica, Košice

3. Alergické reakcie po očkovaní      10‘
Jeseňák M., Urbančíková I., Bánovčin P.
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin

4. Manažment závažných komplikácií očkovania – anafylaxia      10‘
Králinský K., Gondová I., Petrík O., Bielik P.
SZU DFNsP Banská Bystrica

5. Horúčka – očakávaná reakcia po očkovaní      10‘
Hudáčková D., Urbančíková I.
Detská fakultná nemocnica, Košice

Diskusia      20‘

14:10 14:25 Prestávka

14:25 15:15 VII. Možnosti očkovania proti respiračným chorobám invazívne neuroinfekcie
Predsedníctvo: MUDr. Pavla Krížová, CSc., RNDr. Lucia Maďarová, PhD.

1. Očkování proti meningokokovým onemocněním      10‘
Křížová P.
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy,
Státní zdravotní ústav Praha

2. Výskyt invazívnych pneumokokových ochorení a ich kauzálnych      10‘
sérotypov na Slovensku v rokoch 2011 2015
Bottková E.1, Maďarová L.1, Klement C.1, Avdičová M.1, Hudečková H.2
1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
2Ústav verejného zdravotníctva Jesseniova LF UK, Martin

3. Dve závažné pneumokokové ochorenia u očkovaných detí      10‘
Šmidovičová L.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka Trnava

Diskusia      20‘

15:15 ‒ 15:45 Prestávka

15:45 ‒ 16:45 VIII. Populačný dopad plošného očkovania
Predsedníctvo:
doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc., MUDr. Vladimír Polanecký, CSc.

1. Čo možno očakávať od očkovania proti Herpes Zoster      10‘
Oleár V., Maslenová D.
FZ Trenčianska Univerzita A. Dubčeka, Trenčín, RÚVZ Liprotvský Mikuláš

2. Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol      10‘
proočkovanosti a epidemií
Pazdiora P.
Ústav epidemiologie LF UK v Plzni, KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ČR

3. Odhad rizika nákaz ve zdravotnictví a surveillance v souvislosti      10‘
s migrační vlnou v Evropě
Polanecký V.
Katedra Hygieny a epidemiológie, IPVZ Praha

4. Vplyv pneumokokových konjugovaných vakcín na verejné zdravie      10‘
Králinský K.
II. Detská klinika SZU, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica,
Fakulta zdravotníctva Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici

Diskusia      20‘

16:45 ‒ 17:00 Prestávka

17:00 ‒ 18:00 IX. Prevencia sexuálne a krvou prenosných chorôb očkovaním
Predsedníctvo: doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, doc. MUDr. Darina Chovancová, PhD.

1. Očkovanie novorodencov HbsAg pozitívnych matiek      10‘
– kde sme sa dostali v SR?
Chovancová D.
Novorodenecká klinika M.Rusnáka Slovenskej zdravotníckej univerzity
a Fakultnej nemocnice Bratislava

2. Environmentálna odolnosť vírusu HPV a možnosti nesexuálneho prenosu      10‘
Štefkovičová M.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva
Trenčianska univerzita A. Dubčeka

3. Čo všetko o HPV vieme? A čo nevieme?      10‘
Kotek M.1, Milly D.2
1
Gynkomed s.r.o, Chorvátsky Grob
2Milly s.r.o., Bratislava

4. 9-valentná HPV vakcína – účinnosť a bezpečnosť      10‘
Jeseňák M., Bánovčin P.
Klinika detí a dorastu, Centrum pre očkovanie rizikových detí a dorastu,
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzitná nemocnica Martin

Diskusia      20‘

PROGRAM 16.01.2016 ‒ SOBOTA

8:30 - 9:30 X. Materské mlieko, dojčenie a očkovanie
Predsedníctvo: MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH,
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric.

1. Materské mlieko z pohľadu prenosu infekčných ochorení      10‘
Urbančíková I., Hudáčková D.
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice

2. Materské mlieko, dojčenie a očkovanie      10‘
Jeseňák M.1, Vojtušová Z.2
1
Klinika detí a dorastu, Univerzita Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica, Martin
2EMED Alergo-imunologické centrum s.r.o., Prešov

3. Očkováni žen při kojení      10‘
Prymula R.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotníctví Univerzity obrany, Hradec Králove

4. Očkovat proti pertusi v těhotenství nebo při kojení?      10‘
Chlíbek R., Smetana J., Šošovičková R.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotníctví Univerzity obrany, Hradec Králove

Diskusia      20‘

9:30 ‒ 9:45 Prestávka

9:45 - 10:35 XI. Možnosti očkovania proti respiračným chorobám ‒ pertussis
Predsedníctvo:
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, MUDr. Zuzana Blechová, PhD.

1. Pertuse jako mezigenerační problém      10‘
Blechová Z.
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha

2. Možnosti očkovania tehotných žien proti pertussis na Slovensku      10‘
Krištúfková Z.1, Kotek M.2, Avdičová M.3, Kulcsár G.1
1
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
2Gynkomed s.r.o, Chorvátsky Grob
3Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

3. Slovensko v projekte ECDC na zosúladenie laboratórnej diagnostiky      10‘
pertussis. Diagnostika Bordetella pertussis pomocou kultivácie
na Slovensku
Maďarová L., Klement C., Bottková E., Avdičová M.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Diskusia      20‘

10:35 - 10:50 Prestávka

10:50 ‒ 11:40 XII. Varia
Predsedníctvo:
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH,
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.

1. Očkovanie detí mimo platnej národnej očkovacej schémy      10‘
Šimurka P.1, Štefkovičová M.1, Urbančíková I.2, Hudečková H.3,
Pertináčová J.4, Košťálová Z.5, Hudáčková D.2, Oleár V.6,
Jeseňák M.3, Mikas J.7
1
Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Trenčín
2Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
3Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislava
4Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
5Giatros, s.r.o. Bratislava
6Žilpo s.r.o. Žilina
7Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

2. Fatálny prípad kliešťovej encefalitídy ‒ kazuistika      10‘
Štefkovičová M.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne

3. Parotitída ‒ stále aktuálny problém na východe Slovenska      10‘
Senajová I.1, Kološová A.2
1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
2Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne

Diskusia      20‘

11:40 ‒ 12:00 Záver kongresu

 


ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top