Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 16. SLOVENSKÉ OBEZITOLOGICKÉ DNI S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

    26. - 27. 10. 2018 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

Abstrakty

Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný do 30. 9. 2018 mailom na:
lfabryova@metabolklinik.sk, steiningerova@amedi.sk.

Vzor abstraktu:
1. Formát: • Program: MS Word • Font: Times New Roman • Veľkosť písma: 12 bodov • Riadkovanie: jednoduché • Zarovnať na oba okraje;
2. Štruktúra abstraktu • Názov práce (veľkými písmenami, boldom) • Mená autorov(meno a priezvisko) a ich pracovisko; názov abstraktu, mená autorov a ich pracovisko v slovenskom aj anglickom jazyku • Úvod • Cieľ práce • Súbor a metodika • Výsledky • Záver;
3. Rozsah abstraktu maximálne 2 000 znakov vrátane medzier;
4. Vzor záhlavia abstraktu:
METABOLICKÁ ACIDÓZA – HRANICE PREŽITIA/ METABOLIC
ACIDOSIS – THE EDGE OF SURVIVAL
Daruľová S.1, Krivuš J.1, Galajda P.1, Mokáň M.1
1 I. interná klinika Univerzitná Nemocnica Martin/ I. Dept.of Internal Medicine University Hospital Martin
Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky. Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 911 038 002

back to top