Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VI. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ
    KONGRES

    15. - 17. január 2015 | Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

PREDNÁŠKY

PREDNÁŠKY
Plné znenie prednášok k vzhliadntiu TU!

Odborný program

15. Január 2015 | Štvrtok

Prednášky podporené zo vzdelávacieho grantu spoločnosti GSK

Názory na očkovanie

doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH


Právne aspekty vakcinácie

JUDr. Ivan Humeník, PhD.


I. Úvodná prednáška

Hemoragické horúčky ‒ globálny problém

RNDr. Boris Klempa, PhD.


II. Ebola

Ebola ‒ hrozba současnosti

Prymula R.


Ako postupovať pri výskyte Eboly

Pertinačová J., Hudečková H., Mikas J.

video medicins sant frontiers


Současná epidemie Eboly ‒ připravenost a reakce ČR

Dlhý J., Valenta V.


III. Problémy očkovania v pediatrickej praxi

Očkovanie a iné súvislosti

Gibalová E.


Očkovacie schémy a platnosť očkovania

Oleár V.


Alternativní očkovací schémata

Rumlarová Š., Kosina P.


Kazuistika postvakcinačnej encefalopatie

Okáľová K., Honzík T.


Hemofilová meningitída u očkovaného dieťaťa

Hudáčková D., Urbančíková I.


Opatrná zmena: emocionálne vydieranie, konšpiračné teórie a očkovanie

Kasarda M.


Názory na očkovanie na slovenských internetových diskusných fórach

Baška T., Jánošíková K., Hudečková H.


IV. Očkovanie rizikových skupín

Očkování diabetiků a pacientů s revmatickým onemocněním

Chlíbek R., Prymula R., Smetana J., Šošovičková R.


Tehotná žena ako riziková skupina alebo očkovanie tehotných

Kotek M.


Prevencia infekčných komplikácií pacienta s hypo/aspléniou

Šuranská A., Švajdová D., Chren M.

Očkovanie zdravotníckych pracovníkov

Bakič P.

16. Január 2015 | Piatok


V. Novinky v očkovaní proti HPV

HPV infekcia nie je iba sexuálne prenosné ochorenie, ale predovšetkým príčina rakoviny

Borovský M.


Naliehavosť prevencie HPV-asociovaných ochorení očkovaním v kontexte nových poznatkov

Jeseňák M., Bánovčin P.


Aké zmeny v cirkulácii HPV typov nastali po zavedení plošného očkovania v USA a v UK

Kotek M., Stanislav D.


Prevencia HPV infekcie u chlapcov

Šimurka P., Hrivnák M.


Genitálne bradavice u mužov. Manažment ochorenia a prvé skúsenosti s vakcináciou proti ľudskému papilomavírusu u mužov v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých

Jandzíková M.


VI. Možnosti očkovania proti vzdušným nákazám I.

Surveillance invazivního pneumokokového onemocnění v ČR ‒ 2013

Kozáková J., Šebestová H., Křížová P.


Aktuálny stav vo výskyte invazívnych infekcií spôsobených Streptococcus pneumoniae na Slovensku, ich sérotypy a možnosti diagnostiky

Bottková E., Maďarová L., Klement C., Čamajová J., Avdičová A., Hudečková H.


Pět let zkušeností s 10-valentní pneumokokovou polysacharidovou konjugovanouvakcínou ‒ souhrn poznatků z praxe i rozsáhlého klinického testování.

Mrkvan T.


Závažné kazuistiky vakcínami preventabilných purulentných meningitíd

Strehárová A., Brňová J., Ondicová M.


VII. Možnosti očkovania proti vzdušným nákazám II. ‒ Pertussis

Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte pertussis na Slovensku

Krištúfková Z., Avdičová M., Oleár V., Štefkovičová M.


Pertussis ‒ diagnostika a interpretácia výsledkov laboratórnych vyšetrení

Maďarová L., Avdičová M., Bottková E., Klement C.


Pertussis ako príčina úmrtia u 7 týždňového dojčaťa

Králinský K., Petrík O., Maďarová L., Takáč B., Strečková A., Bottková E., Klement C., Halajová I., Ťažký B., Tuhársky T.VIII. Pripravenosť na návrat očkovaním eliminovaných chorôb I.

Odpoveď imunitného systému na infekčné ochorenia

Jeseňák M., Urbančíková I., Bánovčin P.


Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte parotitídy na Slovensku

Avdičová M, Krištúfková Z., Molnárová M.


Parotitída – očakávaný návrat ochorenia?

Urbančíková I., Hudáčková D.


Dětská obrna – vzdalujeme se úspěšné eradikaci?

Prymula R.


VIII. Pripravenosť na návrat očkovaním eliminovaných chorôb II.

Pripravme sa na osýpky

Kološová A.


Zdravotničtí pracovníci a epidemie spalniček v roce 2014

Kosina P., Rumlarová Š.


Manažment pacienta s diftériou a tetanom

Katarína Holečková


Hrozia nám epidémie tuberkulózy?

Solovič I., Miškovská M., Švecová J.


Situácia v detskej tuberkulóze 2 roky po skončení očkovania

Miškovská Martina, Skokanová A., Fábry J.


17. Január 2015 | Sobota

IX. Očkovanie proti alimentárne prenosným nákazám

Môže očkovanie dvojročných ovplyvniť chorobnosť na vírusovú 10' hepatitídu typu A?

Striežová E.


Rotavírusové ochorenia na Slovensku osem rokov po zavedení očkovania

Štefkovičová M., Jamrichová M.


Realita rotavírusových gastroenteritíd u hospitalizovaných pacientov – oplatí sa očkovať?

Brňová J., Ondicová M., Janigová A., Strehárová A.


X. Varia

Možnosti vakcinácie proti herpes zoster

Jarčuška P.


Problematika osýpok na Slovensku v rokoch 1969-2013

Hudečková H., Švihrová V., Zibolenová J., Malobická E.,Szabóová V.


Atrofia zrakového nervu po očkovaní

Šoltýsová E., Šebeková V., Žáková A.


Dva krát meraj, raz strihaj

Daňo J., Grollmusz O.


Závažná komplikácia po podaní desenzabiličnej liečby

Elešová M.


XI. Očkovanie cestovateľov

Cestovná medicína v ordinácii praktického lekára

Maďar R.


„Last minute“ cestovateľ ‒ čo ešte vieme urobiť?

Adamkovičová E., Balogová L.


Pokus o štandardizáciu vyšetrení novo prichádzajúcich migrantov v rámci EU a ich následné očkovanie

Brucháčová Z., Bittera Š.


XII. Možnosti očkovania proti vzdušným nákazám III. ‒ chrípka

Očkovanie proti chrípke v detskom veku

Šimurka P., Kovaľ J.


Očkovanie zdravotníckych pracovníkov proti chrípke

Krištúfková Z., Oleár V., Štefkovičová M., Mucska M., Gereová J.


Očkovanie proti chrípke v ambulacii všeobecného lekára

Ožvoldíková S.


ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top