Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VI. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ
    KONGRES

    15. - 17. január 2015 | Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

Odborný program

ODBORNÝ PROGRAM
K stiahnutiu vo formáte pdf TU

15.1.2015  12:30 - 13:30 (Satelitné sympózium GSK)
                  14:00 (Slávnostné otvorenie kongresu)
                  14:30 - 18:30 (prednášky)
16.1.2015  09:00 - 11:00 (posterová sekcia)
                  12:30 - 18:30 (prednášky)
17.1.2015  09:00 - 12:30 (prednášky)
                  13:00 (ukončenie kongresu)

PROGRAM 15. 1. 2015

12:30 - 13:20 Prednášky podporené zo vzdelávacieho grantu spoločnosti GSK
Predsedníctvo: MUDr. Peter Šebo

1. Názory na očkovanie 15'
    doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
    Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

2. Právne aspekty vakcinácie 15'
    JUDr. Ivan Humeník, PhD.
    Advokátska kancelária H&H Partners, Košice

Diskusia 20'

13:20 - 13:30 Prestávka

13:30 - 14:00 Otvorenie ‒ Príhovory hostí

14:00 - 14:20 I. Úvodná prednáška
Hemoragické horúčky ‒ globálny problém 20'
RNDr. Boris Klempa, PhD.
Virologický ústav, Slovenská akadémia vied

14:20 - 14:30 Prestávka

14:30 - 15:25 II. Ebola
Predsedníctvo: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD.,
RNDr. Boris Klempa, PhD.

1. Ebola ‒ hrozba současnosti 10'
    Prymula R.
     Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

2. Ako postupovať pri výskyte Eboly 15'
    Pertinačová J.1, Hudečková H.2, Mikas J.3
      1Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave
     2Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Komenského v Bratislave,
     Jesseniova lekárska fakulta v Martine
       3Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave

3. Současná epidemie Eboly ‒ připravenost a reakce ČR 10'
    Dlhý J., Valenta V.
     Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Diskusia 20'

15:25 - 15:40 Prestávka

15:40 - 17:15 III. Problémy očkovania v pediatrickej praxi
Predsedníctvo: doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc., doc. PhDr. Martin Kasarda, PhD.

1. Očkovanie a iné súvislosti 15'
    Gibalová E.
     Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, Salutaris s.r.o. Bratislava

2. Očkovacie schémy a platnosť očkovania 10'
   
Oleár V.
    
ŽIPLO, s r.o., Žilina

3. Alternativní očkovací schémata 10'
   
Rumlarová Š., Kosina P.
   
Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové

4. Kazuistika „postvakcinačnej encefalopatie“ 10'
   
Okáľová K.1, Honzík T.2
     12. detská klinika, Slovenská zdravotnícka univerzita, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica
       2Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR

5. Hemofilová meningitída u očkovaného dieťaťa 10'
    Hudáčková D., Urbančíková I.
      1Detské infekčné oddelenie
    2Centrum na očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania, Detská fakultná nemocnica Košice

6. Opatrná zmena: emocionálne vydieranie, konšpiračné teórie a očkovanie 10'
   
Kasarda M.
    
Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

7. Názory na očkovanie na slovenských internetových diskusných fórach  10'
    Baška T., Jánošíková K., Hudečková H.
    Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Diskusia 20'

17:15 - 17:45 Prestávka

17:45 - 18:45 IV. Očkovanie rizikových skupín
Predsedníctvo: MUDr. Erika Böhmová, prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD.

1. Očkování diabetiků a pacientů s revmatickým onemocněním 10'
   
Chlíbek R., Prymula R., Smetana J., Šošovičková R.
   
Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany, Hradec Králové

2. Tehotná žena ako riziková skupina alebo očkovanie tehotných 10'
    Kotek M.
    Gynkomed s.r.o., gynekologická ambulancia Chorvátsky Grob

3. Prevencia infekčných komplikácií pacienta s hypo/aspléniou 10'
    Šuranská A., Švajdová D., Chren M.
    Infekčné oddelenie Fakultná nemocnica Trenčín

4. Očkovanie zdravotníckych pracovníkov 10'
    Bakič P.
    Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Zavar

Diskusia 20'

PROGRAM 16.1.2015

08:00 - 10:00 Posterová sekcia
Predsedníctvo: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

1. Potencovanie účinnosti humánnych a veterinárnych vakcín adjuvansami
   
Bajusová E., Horňáková T.
   
IMUNA PHARM, a. s., Šarišské Michaľany

2. Vakcinačné pokrytie v Slovenskej republike za rok 2013
   
Dorko E., Bušová A., Rimárová K.
   
Ústav verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta, UPJŠ, Košice

3. Názory súčasných a budúcich rodičov na očkovanie v SR − dotazníková štúdia
   
Kalinová Z., Halánová M., Čisláková L., Čechová L.
   
UPJŠ LF, Ústav verejného zdravotníctva, Košice

4. Očkovanie pacienta po transplantácii krvotvorných buniek
    Kuková Z., Košťálová Z., Duchoňová J.
    Očkovacie centrum 2. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

5. Zlepšenie stability vakcín proti mumpsu a osýpkam zámenou ľudského sérového albumínu za zmes aminokyselín
    Petrovajová D., Cardoso M., Bubánová M., Lojanová I., Horňáková T.
    IMUNA PHARM, a. s., Šarišské Michaľany

6. Percepcia a prax v skríningu a vakcinácii proti nádorom krčku maternice
    v populácii špecialistov lekárov a sestier pracujúcich
v odbore gynekológia
    Rimárová K., Dorko E., Diabelková J., Stebnický M.
    Ústav verejného zdravotníctva LF UPJŠ, Košice

7. Bariéry v prístupe ku prevencii HPV infekcie z pohľadu verejného zdravotníctva
    Szabóová V., Švihrová V., Hudečková H.
   Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

8. Bazilárna meningitída u 2-ročného dieťaťa
    Vahalová V., Piesecká Ľ., Kozárová M., Lauková D., Burdová J.
    Infekčná klinika, Fakultná nemocnica Nitra

9. Vplyv vakcinácie proti varicelle na výskyt ochorenia a vnímavosť populácie na Slovensku – matematický model
    Zibolenová J., Ševčovič D., Hudečková H.
    1Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
     2Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

10. Administrativní kontrola proočkovanosti srovnání proočkovanosti podle písmene
      a kompletní proočkovanosti
v daném ročníku ve Zlínském kraji k 31. 12. 2013
      Tkadlecová H., Bruštíková P., Fojtíková V., Hošková J., Kovářová A., Krejčářová V., Kůřilová M., Nečasová A.,
      Pagáčová A., Pánková J.,
Smetková M., Sobková E., Tabaková J., Zuzaníková M.
       Protiepidemický odbor KHS ZK se sídlem ve Zlíně

11. Názory obyvateľov mesta Martin na očkovanie prieskum za roky 2010 – 2014
       Malobická, E.1,2, Zibolenová J.1, Červeňová T.1,2, Hudečková H.1,2
       1Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
         2Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine

12. Definovanie stability rabickej vakcíny so squalénovým adjuvansom
      Ondrejková A.1,Süli J.2, Harvanová J.3, Ondrejka R.1, Prokeš M.1, Čechvala P.1, Benkő Z.1
         1Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny
         2Ústav lekárskej chémie
         3Ústav farmaceutickej chémie

13. Hnačky v ambulancii všeobecného lekára
      Ožvoldík M.
      Ambulancia všeobecného lekára Borský Mikuláš

14. Zmeny financovania očkovania proti osýpkam za obdobie rokov 2005 až 2014
      Švihrová V., Szabóová V., Hudečková H.
      Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

10:00 - 11:30 Prestávka

11:30 - 12:30 Obed

12:30 - 13:40 V. Novinky v očkovaní proti HPV
Predsedníctvo: MUDr. Mária Avdičová, PhD., MUDr. Pavol Šimurka, PhD.

1. HPV infekcia nie je iba sexuálne prenosné ochorenie, ale predovšetkým príčina rakoviny 10'
     Borovský M.
    I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

2. Naliehavosť prevencie HPV-asociovaných ochorení očkovaním v kontexte nových poznatkov 10'
     Jeseňák M., Bánovčin P.
   
Klinika detí a dorastu, Centrum pre očkovanie rizikových detí a dorastu, Univerzita Komenského v Bratislave,
     Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica, Martin

3. Aké zmeny v cirkulácii HPV typov nastali po zavedení plošného  očkovania v USA a v UK 10'
    Kotek M.1, Stanislav D.2
     1Gynkomed spol s.r.o., gynekologická ambulancia Chorvátsky Grob
     2HSC medicentrum s r.o. Bratislava

4. Prevencia HPV infekcie u chlapcov 10'
    Šimurka P.1, Hrivnák M.2
     1Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín
     2Urologická andrologická ambulancia, Košice

5. Genitálne bradavice u mužov. Manažment ochorenia a prvé skúsenosti   s vakcináciou proti ľudskému papilomavírusu
    
u mužov v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
10'
     Jandzíková M.
     Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Žilina

Diskusia 20'

13:40-13:55 Prestávka

13:55-15:05 VI. Možnosti očkovania proti vzdušným nákazám I.
Predsedníctvo: doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., MUDr. Jana Kozáková

1. Surveillance invazivního pneumokokového onemocnění v ČR ‒ 2013 10'
   
Kozáková J., Šebestová H., Křížová P.
   
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

2. Aktuálny stav vo výskyte invazívnych infekcií spôsobených Streptococcus pneumoniae na Slovensku, ich sérotypy a možnosti diagnostiky 10'
    Bottková E.1, Maďarová L.1, Klement C.1, Čamajová J.1, Avdičová A.1, Hudečková H.2
     1Regionálny úrad vrejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
     2Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

3. Pět let zkušeností s 10-valentní pneumokokovou polysacharidovou konjugovanouvakcínou
    ‒ souhrn poznatků z praxe i rozsáhlého
klinického testování
 
10'
    Mrkvan T.
    GlaxoSmithKline Vaccines, Wavre, Belgium
    Prednáška podporená zo vzdelávacieho grantu spoločnosťi GSK

4. Závažné kazuistiky vakcínami preventabilných purulentných meningitíd 10'
    Strehárová A.1,3, Brňová J.1,2, Ondicová M.4
     1Infekčná klinika, Fakultná nemocnica Trnava
    2Katedra laboratórnych vyšetrovacích metódy, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
     3Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
    4Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trnava

Diskusia 30'

15:05 - 15:20 Prestávka

15:20 - 16:05 VII. Možnosti očkovania proti vzdušným nákazám II. ‒ Pertussis
Predsedníctvo: doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

1. Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte pertussis na Slovensku 3 10'
    Krištúfková Z.1, Avdičová M.2, Oleár V.3, Štefkovičová M.4
      1Katedra epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita
      2Regionálny ústav verejného zdravotníctva Banská Bystrica
      3Žilpo Žilina
       4Regionálny úrad vereného zdravotníctva Trenčín

2. Pertussis ako príčina úmrtia u 7 týždňového dojčaťa 10'
    Králinský K.1,2,3, Petrík O.1,3, Maďarová L.4, Takáč B.2, Strečková A.5, Bottková E.4, Klement C.3,4, Halajová I.5, Ťažký B.6, Tuhársky T.6
      1Klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU, DFNsP Banská Bystrica
       22. Detská klinika SZU, DFNsP Banská Bystrica
       3Fakulta zdravotníctva SZU, Banská Bystrica
       4RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici
       5RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote
       6Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko ÚDZS Banská Bystrica

3. Pertussis ‒ diagnostika a interpretácia výsledkov laboratórnych vyšetrení 10'
    Maďarová L., Avdičová M., Bottková E., Klement C.
   
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Diskusia 15'

16:05 - 16:20 Prestávka

16:20-17:25 VIII. Pripravenosť na návrat očkovaním eliminovaných chorôb I.
Predsedníctvo: MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH, prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD., doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD. et PhD., MBA

1. Odpoveď imunitného systému na infekčné ochorenia 15'
   
Jeseňák M., Urbančíková I., Bánovčin P.
   
Klinika detí a dorastu, Centrum pre očkovanie rizikových detí a dorastu, UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica, Martin Klinika detí a dorastu, Centrum pre očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania, LF UPJŠ, Detská fakultná nemocnica Košice

2. Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte parotitídy na Slovensku 10'
     Avdičová M.1, Krištúfková Z.2, Molnárová M.2
      1Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
        2Katedra epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva Slovenská zdravotnícka univerzita

3. Parotitída – očakávaný návrat ochorenia? 10'
    Urbančíková I., Hudáčková D.
    Centrum na očkovanie detí s kontraindikáciami s reakciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania, DFN Košice

4. Dětská obrna – vzdalujeme se úspěšné eradikaci? 10'
    Prymula R.
   
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, ČR

Diskusia 20'

17:25 - 17:40 Prestávka

17:40-18:50 VIII. Pripravenosť na návrat očkovaním eliminovaných chorôb II.
Predsedníctvo: MUDr. Andrea Kološová, MUDr. Pavel Kosina

1. Pripravme sa na osýpky 10'
    Kološová A.
   
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne

2. Zdravotničtí pracovníci a epidemie spalniček v roce 2014 10'
   
Kosina P., Rumlarová Š.
   
Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

3. Manažment pacienta s diftériou a tetanom 10'
   
Katarína Holečková
   K
linika infekktológie a geografickej medicíny Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

4. Hrozia nám epidémie tuberkulózy? 10'
    Solovič I., Miškovská M., Švecová J.
    Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity Ružomberok, Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

5. Situácia v detskej tuberkulóze 2 roky po skončení očkovania 10'
   
Miškovská Martina, Skokanová A., Fábry J.
   
Klinika detskej pneumoftizeológie JLF v Martine UJK v Bratislave a Šrobárov ústav dTaRCH Dolný Smokovec

Diskusia 20'

PROGRAM 17.1.2015

08:30-09:20 IX. Očkovanie proti alimentárne prenosným nákazám
Predsedníctvo: doc. MUDr. Mária Štefkovičová PhD. MPH, MUDr. Eva Striežová

1. Môže očkovanie dvojročných ovplyvniť chorobnosť na vírusovú hepatitídu typu A? 10'
    Striežová E.
   
Regioálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom

2. Rotavírusové ochorenia na Slovensku osem rokov po zavedení očkovania 10'
   
Štefkovičová M., Jamrichová M.
   
Regioálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín

3. Realita rotavírusových gastroenteritíd u hospitalizovaných pacientov – oplatí sa očkovať? 10'
    Brňová J.1,4, Ondicová M.2, Janigová A.4, Strehárová A.1,4
      1Infekčná klinika, FN Trnava a TU Trnava
       2Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trnava
      3Katedra laboratórnych vyšetrovacích metódy, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
      4Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava

Diskusia 20'

09:20-09:35 Prestávka

09:35-10:40 X. Varia
Predsedníctvo: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

1. Možnosti vakcinácie proti herpes zoster 10'
   
Jarčuška P.
   
Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP a UPJŠ LF v Košiciach

2. Problematika osýpok na Slovensku v rokoch 1969-2013 10'
   
Hudečková H.1,2, Švihrová V.1, Zibolenová J.1, Malobická E.1,2, Szabóová V.1,2
    
1Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
     2Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine

3. Atrofia zrakového nervu po očkovaní 10'
    Šoltýsová E., Šebeková V., Žáková A.
   
Úrad pre dohľad nad zdravotnou statostlivosťou, pobočka Banská Bystrica

4. Dva krát meraj, raz strihaj 10'
   
Daňo J., Grollmusz O.
   
Úrad pre dohľad nad zdravotnou statostlivosťou, pobočka Prešov

5. Závažná komplikácia po podaní desenzabiličnej liečby 10'
   
Elešová M.
   
Úrad pre dohľad nad zdravotnou statostlivosťou, pobočka Bratislava

Diskusia 15'

10:40-10:55 Prestávka

10:55 - 11:45 XI. Očkovanie cestovateľov
Predsedníctvo: doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MUDr. Elena Adamkovičová, PhD.

1. Cestovná medicína v ordinácii praktického lekára 10'
   
Maďar R.
    
Centra očkovania a cestovnej medicíny Avenier, ČR, Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín

2. „Last minute“ cestovateľ ‒ čo ešte vieme urobiť? 10'
   
Adamkovičová E., Balogová L.
   
Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

3. Pokus o štandardizáciu vyšetrení novo prichádzajúcich migrantov v rámci EU a ich následné očkovanie 10'
   
Brucháčová Z., Bittera Š.
   
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Diskusia 20'

11:45-12:00 Prestávka

12:00-12:50 XII. Možnosti očkovania proti vzdušným nákazám III. ‒ chrípka
Predsedníctvo: doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, MUDr. Pavol Šimurka, PhD.

1. Očkovanie proti chrípke v detskom veku 10'
   
Šimurka P.1, Kovaľ J.2
    
1Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica, Trenčín
   
2Klinika pediatrie FNsP J. A. Reimana, Prešov

2. Očkovanie zdravotníckych pracovníkov proti chrípke 10'
   
Krištúfková Z., Oleár V., Štefkovičová M., Mucska M., Gereová J.
   
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

3. Očkovanie proti chrípke v ambulacii všeobecného lekára
   
Ožvoldíková S.
   
Ambulancia všeobecného lekára Šaštín-Stráže

Diskusia 20'

13:00 Záver kongresu

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top